Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Zo života školy

Oznam č. 10 – Námety na prácu s deťmi materskej školy

Vážení rodičia, na tomto mieste sme pre Vás pripravili podklady na výchovno-vzdelávacie aktivity pre Vaše deti. Sú rozdelené podľa veku dieťaťa a podľa mesiacov. Nie sú povinné, chceme Vás týmto spôsobom len inšpirovať a zároveň informovať, akým témam by sa deti v danom mesiaci venovali, keby boli prítomné v materskej škole. Prajeme Vám, aby ste túto zložitú spoločenskú situáciu riešili s pokojom, nadhľadom a bez stresov. Prajeme veľa zdravia Vám všetkým!

Predškoláci  Marec + Apríl   pdf
   Máj   pdf
   Jún  pdf
     
Mladšie deti  Marec + Apríl  pdf
   Máj   pdf
   Jún  pdf

Oznam č. 9 – Rozhodnutie o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ v 2. polroku šk.r. 2019/20

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 15.04.2020 rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Sú to tieto predmety:

 • Výtvarná výchova (1. a 2.st. ZŠ),
 • Telesná a športová výchova (1. a 2.st. ZŠ),
 • Hudobná výchova (1. a 2.st. ZŠ),
 • Pracovné vyučovanie (3. – 4. roč. ZŠ),
 • Etická výchova (1. a 2.st. ZŠ),
 • Náboženská výchova (1. a 2.st. ZŠ).

Tieto predmety budú na vysvedčení za 2.polrok 2019/20 hodnotené slovom „absolvoval/a“.

(Ostatné predmety v 1.ročníku budú hodnotené slovne a v 2. – 9. ročníku budú klasifikované.)

Získavanie podkladov na hodnotenie počas prerušeného vyučovania

Ďalej oznamujeme, že podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä:

 • z portfólií žiackych prác,
 • rozhovormi so žiakmi,
 • konzultáciou s rodičmi.

Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania berú do úvahy aj známky za 1. polrok z daného vyučovacieho predmetu, ďalej známky, ktoré žiaci získali od 1.2.2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 16.3.2020 do 6. apríla 2020 (t.j. do vydania usmernenia MŠVVaŠ SR).

Zároveň upozorňujeme žiakov ZŠ a ich rodičov na kritériá postupu do vyššieho ročníka:

1) V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí si zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

2) V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

Oznam č. 8 – Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. r. 2020/2021

Zápis do 1. ročníka oboma spôsobmi bol ukončený!

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 16. – 20. apríla 2020  platí pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) – platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh v čase:

 • utorok 21.apríla 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
 • streda 22.apríla 2020 - od 14:00 h do 17:00 h

Zápis sa vzťahuje na každé dieťa, ktoré do 31.augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov (t.j. narodené od 1.9.2013 do 31.8.2014) a na dieťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky k 1.9.2020. Prosíme, aby ste sa vopred oboznámili s Podmienkami prijatia a informáciami o škole (pdf).

Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického zápisu:

Žiadame rodičov predškolákov, aby najneskôr do pondelka 20. apríla 2020 vyplnili elektronický formulár o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Nájdete ho tu internet. Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + 2. strana občianskeho preukazu rodiča s bydliskom). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí / neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. Ak budú všetky údaje správne zadané, nemusíte chodiť osobne do školy na zápis. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného zápisu:

Žiadame rodičov predškolákov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Protokole o zápise do 1.ročníka – nájdete ho tu od 16.4.2020 (docodtpdf) a priniesli ho osobne v čase:

 • utorok 21.apríla 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
 • streda 22.apríla 2020 - od 14:00 h do 17:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ. Ak nemáte možnosť tlačiť Protokol o zápise, dostanete ho v deň zápisu v škole, kde ho aj vyplníte.

Poznámky:

 1. V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery.
 2. Ak uvažujete u dieťaťa o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok, tak rozhodnutie riaditeľky školy je podmienené doručením písomného odporúčania detského lekára a písomného odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Tieto dve odporúčania je rodič z dôvodu súčasnej pandemickej situácie povinný doručiť škole najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (t.č. CPPPaP deti nevyšetrujú, vykonávajú len bežné administratívne práce).
 3. Nezabudnite čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

V horeuvedené 2 dni je povolený vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke. Ďakujeme za porozumenie.

Oznam č. 7 – Časový rozpis preberania osobných vecí detí MŠ a žiakov ZŠ

Žiadame všetkých rodičov detí materskej školy a všetkých žiakov základnej školy, aby si vo štvrtok 16. apríla 2020 prišli prevziať osobné veci:

 • u detí materskej školy – uterák, pyžamo, papuče, iné osobné veci, pracovný zošit (ak bol zakúpený);
 • u žiakov základnej školy – uterák, hygienické vrecko, papuče, potreby v kufríkoch alebo škatuliach na VYV a TŠV, iné osobné veci, pracovné zošity a zošity (ak zostali v škole), osobné kvety v kvetináčoch.

Prineste si so sebou tašky! Škola neposkytuje žiadne náhradné tašky a obaly.

Pri preberaní osobných vecí postupujte (z bezpečnostných dôvodov) podľa nasledujúceho časového rozpisu (inak nebudete vybavení!). POZOR! Postupuje sa podľa kľúča: čas prevzatia vecí určuje začiatočné písmeno priezviska dieťaťa.

Útvar

Povolené časové rozpätie na prevzatie vecí

Deti s priezviskom začínajúcim sa na písmeno:

Osobné veci môže prísť prevziať iba 1 osoba:

Materská škola

8:00 – 9:00 h

A až G

1 rodič alebo ním poverená iná osoba

9:00 – 10:00 h

H až Ň

10:00 – 11:00 h

O až Ž

Základná škola

8:00 – 9:00 h

A až G

1 žiak alebo 1 rodič alebo ním poverená iná osoba

9:00 – 10:00 h

H až Ň

10:00 – 11:00 h

O až Ž

Žiaci z Čechyniec a Malého Cetína

8:00 – 11:00 h

(v závislosti od dopravy)

A až Ž

1 žiak alebo 1 rodič alebo ním poverená iná osoba

Pozn.: Ak z vážnych dôvodov (zdravotných alebo pracovných) nemôžete prísť po osobné veci, ani nemáte možnosť poveriť tým inú osobu, tak kontaktujte triedneho učiteľa prostredníctvom e-mailu (kontakty TU:pdf). Vybaví a oznámi Vám náhradný termín. Prosíme, aby ste túto možnosť nezneužili. Ďakujeme.

   Žiadame Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy a rešpektovali nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia. Len vtedy prebehne preberanie vecí plynulo. Ďakujeme.

   POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

   V tento deň je povolený vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke (odporúčame žiakom ZŠ)cez veľkú posuvnú bránu so závorou pri bytovke (odporúčame rodičom MŠ). Ďakujeme za porozumenie.

Oznam č. 6 – Prihlášky na stredné školy

   Žiadame rodičov žiakov 9.ročníka základnej školy, aby zaslali do stredy 15. apríla 2020 vyplnenú a podpísanú návratku k voľbe strednej školy na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. týmto spôsobom:

   - do predmetu správy napíšte: návratkaSŠ_meno a priezvisko žiaka,

   - čitateľne vyplnenú, vytlačenú a podpísanú návratku priložte ako PRÍLOHU (buď oskenovanú, alebo odfotografovanú),

   - ak nemáte možnosť skenovať a fotografovať, tak len vyplnenú bez podpisu rodiča a žiaka tiež formou PRÍLOHY.

Tlačivo návratky máte v prílohe tohto Oznamu č.6 - TU:docodtpdf

   V návratke nezabudnite uviesť, či má žiak záujem o duálne vzdelávanie (ak to zvolený odbor umožňuje). Záujem o duálne vzdelávanie môžete označiť aj vtedy, aj keď ešte nemáte vybavenú zmluvu so zamestnávateľom. Duál sa dá vybaviť aj po prijatí na SŠ.

   Výchovný poradca Mgr. Války po spracovaní návratiek vytlačí prihlášky na stredné školy pre každého žiaka. Tieto prihlášky si žiaci prídu prevziať osobne do školy v stredu 22. apríla 2020 v čase od 8:00 h do 11:00 h, pretože musia byť podpísané rodičom i žiakom. Prihlášky podpísané rodičom i žiakom obratom vrátia späť do školy, najneskôr do 30. apríla 2020. Prevezme ich služba v kancelárii školy každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00 h. (V prípade, že 22.apríla 2020 sa do školy dostavia spolu žiak + rodič, tak prihlášku môžu hneď obaja podpísať v škole, nemusia ju nosiť späť v inom termíne.)

   Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

   Upozornenie: V tomto školskom roku sa prihláška nepotvrdzuje u detského lekára. Spôsob prijímacieho konania na stredné školy je v kompetencii každého riaditeľa strednej školy, ktorý zverejní postup a kritériá prijímacieho konania. Termíny prijímacích skúšok sú uvedené v Ozname č.3.

   POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

   Počas prerušeného vyučovania sa dá do areálu školy v prípade osobného vybavovania vstupovať na nevyhnutný čas len cez veľkú posuvnú bránu so závorou pri bytovke, ak nie je určené inak. Ďakujeme za porozumenie.

Oznam č. 5 - Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prádzniny sú od štvrtka 9. apríla 2020 do utorka 14. apríla 2020. Domáce vzdelávanie pokračuje v stredu 15. apríla 2020 až do odvolania. Počas veľkonočných prázdnin nebudú žiakom zadávané žiadne domáce úlohy.

Oznam č. 4 – Metodická a technická podpora pre domáce vzdelávanie

   Z dôvodu uzavretia škôl na neurčitú dobu sme pre Vás pripravili niekoľko ďalších foriem pomoci pri domácom vzdelávaní:

   Metodické odporúčania pre domáce vzdelávanie (SJLpdf, Práca s textom – všeobecné odporúčaniapdf, Rozvoj pamäti, logického myslenia a ďalších zručnostípdf), Zoznam linkov na internete so vzdelávacím obsahompdf, Kontaktné e-mailové adresy pedagógovpdf, Rady pre rodičov, ako sa učiť domapdf.

   Najskôr chceme zdôrazniť, že základnou učebnou pomôckou je učebnica so zošitom/pracovným zošitom a základnou orientačnou pomôckou pre domáce vzdelávanie i naďalej zostáva odkaz na našom webovom sídle – zsgolianovo.eu položka DÚ v menu, ktorý je prepojený na školskú EduPage – IŽK (zsgolianovo.edupage.org). Na tomto mieste naši pedagógovia, ktorí vyučujú dané predmety, zadávajú žiakom úlohy a usmerňujú ich prácu. Základný obsah je dostupný aj bez prihlásenia sa do EduPage (IŽK). Po prihlásení sa do EduPage (IŽK) – odporúčame túto cestu - je možná ďalšia komunikácia so školou a  je dostupný aj rozšírený obsah DÚ s možnosťou pripájať úlohy/prílohy. Ďalším komunikačným nástrojom je stránka  www.office.com, ku ktorej taktiež Vaše deti už v minulosti dostali prístupové údaje (login a heslo). Umožňuje spätnú väzbu, či formou školských e-mailov – aplikácia Outlook alebo formou školského CHATu – aplikáciou Teams.

   Nakoľko nám v tomto období niektorí rodičia/žiaci oznamujú, že stratili prístupové údaje do informačných systémov školy (IŽK – EduPage, Office 365), tak boli tieto prístupové údaje opätovne zaslané do e-mailových schránok rodičov. V prípade, že ani jednému z rodičov žiaka takýto e-mail neprišiel, je možné, že neevidujeme Vašu aktuálnu e-mailovú adresu a je potrebné kontaktovať technickú podporu na e-mail: durinaj(at)zsgolianovo.eu (namiesto (at) napíšte @).

   Oznamujeme, že pedagógovia v tomto období neklasifikujú domáce testovanie a cvičenia, pretože nie je zabezpečená objektivita (nemôžeme skontrolovať, či žiakovi niekto nepomáhal pri vypracovávaní úlohy, či neodpisoval z učebnice alebo poznámok a pod.). Môžeme len slovne reagovať/hodnotiť jeho prácu. K dôležitejším, príp. zložitejším zadávaným úlohám/testom pripájame kľúče správnych odpovedí, aby sa žiak vedel skontrolovať.

   Uvedené formy pomocného vzdelávania sme zvolili z toho dôvodu, že technická úroveň domácich PC a digitálna zdatnosť rodičov a žiakov je na rôznej úrovni, často nepostačujúcej na on-line vzdelávanie. Často tomu bráni aj psychické nastavenie žiakov, niektorí pociťujú psychickú bariéru prezentovať sa on-line pred ostatnými žiakmi a rodičmi, preto Vás dôrazne žiadame, aby ste rešpektovali túto voľbu. Ďakujeme za pochopenie.

   Metodické odporúčania sme spracovali pre Vás ako pomôcku, ako napr. správne písať diktáty, pravopisné cvičenia, aké druhy diktátov môžete využívať; ako pracovať s obsahom učiva v učebniciach vo všeobecnosti; rozvoj pamäti a logického myslenia; podstata päťminútoviek z matematiky.

   Zoznam linkov uvádzame kvôli tomu, aby si žiaci mohli spestriť vzdelávanie. Nie sú povinné, nenesieme za ich obsah a spracovanie zodpovednosť. Majú rôznu úroveň.

   Kontaktné e-mailové adresy pedagógov uvádzame na obdobie uzatvorenia škôl a slúžia výlučne na metodickú podporu pre rodičov a žiakov – máte možnosť prostredníctvom e-mailov sa poradiť s vyučujúcim po metodickej stránke, príp. ak ste niečomu neporozumeli.

   Rady pre rodičov, ako sa učiť doma (materiál VÚDPaP) uvádzame ako odporúčanie z dôvodu, že v niektorých rodinách je zle nastavené domáce vzdelávanie po časovej stránke.

   Dôrazne Vás prosíme, aby ste nepodliehali rôznym informáciám niektorých rodičov alebo žiakov na sociálnych sieťach o problematike domáceho vzdelávania, pretože zisťujeme, že sa tam šíria rôzne dezinformácie. Pre Vás je jediným serióznym partnerom na konzultáciu pedagóg školy, nie sociálna sieť. Pedagógovia majú, v prípade potreby, povinnosť konzultovať s Vami v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h. Uisťujeme Vás, že ani pre nás pedagógov nie je takýto spôsob práce vyhovujúci, ale iná možnosť neexistuje. Pracujeme z domu (nedostávame plat zadarmo) a snažíme sa Vám vzdelávanie Vašich detí usmerniť a uľahčiť maximálnou možnou mierou aspoň na diaľku.

   Na záver chcem znova zdôrazniť – podstatou domáceho vzdelávania v tomto období je to, aby sme žiakov „udržali v chode“, aby nestratili vzdelávacie návyky pasivitou a pocitom, že nič nemusia robiť, aby sa ich vzdelávacie schopnosti nezabrzdili, ale sa rozvíjali, prípadne aspoň udržiavali na doteraz dosiahnutej úrovni. Preto si nezúfajte, ak niektoré učivo nevie Vaše dieťa pochopiť alebo mu ho neviete vysvetliť. Veľký kus práce urobíte aj tým, ak dieťa bude každý deň čítať knihy, ktoré ho bavia. Kvalitné čítanie, dobre zvládnutá technika čítania, je zárukou ďalšieho úspešného vzdelávania.

   Prajeme Vám veľa úspechov a radosti zo spoločných chvíľ v rodine a hlavne pevné zdravie.

   S úctou

   PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy

Oznam č. 3 - Termíny

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR sú školy od 30.3.2020 naďalej zatvorené až do odvolania.  

Testovanie deviatakov je zrušené. Prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája 2020, k prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností (= talentové skúšky) sa uskutočnia najskôr 1 týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Prijímacie pohovory na SŠ sa uskutočnia najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania a najneskôr do 30. júna 2020 (informácie k podávaniu prihlášok oznámime).

Zápis detí do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 by sa mal uskutočniť v druhej polovici apríla 2020 (informácie k zápisu oznámime).

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v mesiaci máj 2020 (presný termín oznámime).

Ukončenie školského vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020: 30.jún 2020.

Oznamujeme rodičom, že pripravujeme podklady na ďalšie vzdelávanie žiakov základnej školy od 30.3.2020. Zatiaľ pokračujte podľa pokynov platných na obdobie 16. – 27.3.2020, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy v sekcii .

Prosíme rodičov, aby boli v tomto období domáceho vzdelávania žiakov zhovievaví a pokojní. Netreba stresovať žiaka, seba a učiteľa tým, že niektoré nové učivo nevedia vysvetliť, alebo že niektoré nové učivo sa žiak nedokáže naučiť. Po návrate do školských lavíc každý učiteľ bude najskôr zisťovať, do akej miery si žiaci dokázali osvojiť nové poznatky, kde sú nedostatky a podľa toho bude postupovať v ďalšom vzdelávaní. Spoločnými silami a vzájomnou pomocou prekonáme aj tieto prekážky. V období domáceho vzdelávania netreba riešiť otázku koncoročnej klasifikácie. Podstatné pre žiakov je to, aby toto obdobie nepokladali za prázdniny, aby sa snažili podávať čo najlepšie výkony, snažili sa plniť zadania od učiteľov, opakovali si aj učivo, ktoré bolo prebraté do 13.3.2020, aby poslúchali rodičov, spolupracovali. Úspechom bude aj to, ak si Vaše dieťa každý deň nájde čas na čítanie kníh (beletrie, encyklopédií), sledovanie dokumentárnych filmov z oblasti histórie, geografie, biológie, ak sa zapojí do domácich prác a pomoci rodičom. Ústretovosťou,  vzájomným porozumením a pokojom dokážeme preklenúť aj toto náročné obdobie pre nás všetkých. Podstatné je prežiť ho v zdraví. Zdravie je najvyššia hodnota nášho bytia, ktorú si uvedomíme, až keď je ohrozená.

S úctou

                PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy

Oznam č. 2

   Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020 Vám oznamujeme, že prevádzka materskej školy a základnej školy je v dňoch 16.03.2020 – 29.03.2020 prerušená z dôvodu celoštátnych karanténnych opatrení pred šírením koronavírusu v SR. Prosíme Vás, aby ste vo vlastnom záujme sledovali webové sídlo školy   (zsgolianovo.eu), kde budeme zverejňovať ďalšie podstatné informácie.

   Pokyny na priebežné štúdium a domáce úlohy v priebehu karantény poskytujeme prostredníctvom školskej webovej stránky v hlavnom menu - odkaz DÚ (domáce úlohy). Komunikácia s administratívnym úsekom školy je v neodkladných veciach zabezpečená výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

   Dôrazne apelujeme na Váš zodpovedný prístup a veríme, že zabezpečíte, aby počas karantény sa Vaše dieťa nestýkalo s inými osobami (okrem vlastnej domácnosti) a zdržiavalo sa doma, príp. v prírode na individuálnych rodinných prechádzkach.

    Vašou zodpovednosťou a disciplínou prispejete ku skorému ukončeniu celoštátnych karanténnych opatrení a s nimi súvisiacimi obmedzeniami. Ďakujeme.

Oznam č.1

Oznamujeme, že od od piatka 13. marca 2020 do utorka 17. marca 2020 vrátane je Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 uzatvorená (s možnosťou predĺženia podľa pokynov hlavného hygienika SR).

O predĺžení uzatvorenia školy po utorku 17. 03. 2020 budeme včas informovať. Preto Vás upozorňujeme, aby ste sledovali najnovšie informácie na webe školy (zsgolianovo.eu). Očakávame však v tejto veci včasné rozhodnutie hlavného hygienika a ústredného krízového štábu SR, ktoré bude platné pre celú Slovenskú republiku s predpokladom na min.14 dní.

Pokyny na priebežné štúdium a domáce úlohy v priebehu karantény poskytneme prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný