Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Kontakt:              Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou

                          Golianovo 60

                          951 08 Golianovo

Tel.:                    037/658 11 92

Vedúca ŠJ:          Erika Mistríková

Podmienky stravovania

Prihlasovanie na stravu:

  • Deti a  žiaci školy sa prihlasujú na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom písomnej Prihlášky na stravovanie (pozri Tlačivá), ktorú odovzdajú vopred vedúcej školskej jedálne.
  • V prihláške je potrebné vyznačiť spôsob platby a termín stravovania (od – do).
  • Na stravu je možné sa prihlásiť aj v inom termíne, t.j. kedykoľvek počas školského roka so súhlasom vedúcej ŠJ.

Odhlasovanie stravy – prerušenie  stravovania pri krátkodobej neprítomnosti:

  • Prerušenie stravovania môže vykonať len rodič (nie žiak!) telefonicky alebo osobne v školskej jedálni (Neodhlasujte u triednych učiteľov. Takéto odhlásenie je neplatné.)
  • Odhlásenie na pondelok: v pondelok ráno od 6:30 do 7:00 h
  • Odhlásenie na utorok – piatok:  vždy 1 deň vopred
  • Ak nestihnete odhlásiť stravu vopred podľa týchto pravidiel, tak môžete si ju prísť zobrať do obedára – platí to však  len v prvý deň neprítomnosti!

Odhlásenie stravy -  zrušenie stravovania:

  • Písomne vopred je potrebné odovzdať vedúcej ŠJ Žiadosť o odhlásenie zo stravovania (pozri Tlačivá)

Stravné:

Desiata (platí len pre deti MŠ)                                 =  0,28 €

Obed                    deti MŠ                                      =  0,68 €

žiaci 1.- 4.roč. ZŠ                               =  1,01 €

žiaci 5.- 9.roč. ZŠ                               =  1,09 €

zamestnanci školy                              =  1,19 €

Olovrant (platí len pre deti MŠ)                                =  0,23 €

Paušálny mesačný príspevok                                   =  1,- € / stravník                                            

(v zmysle VZN č. 3/2008, dodatok č. 4)

 

Spôsob platby:

-          šekom alebo bankovým bezhotovostným prevodom (príkazom na úhradu)

Vydávanie stravy:

Každý deň počas školského vyučovania od septembra do júna.

Čas stravovania pre materskú školu:      desiata:     od   8:30

                 obed:        od 11:30

                 olovrant:    od 14:30

Čas stravovania pre základnú školu:

obed:          12:00 – 13:30

Strava sa nevydáva:

-          pri náhlom prerušení školského vyučovania na základe rozhodnutia riaditeľky školy

-          počas vedľajších prázdnin (okrem MŠ, ak nie je prerušená prevádzka)   

-          počas letných prázdnin 

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný