Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Kontakt:  Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou
  Golianovo 60
  951 08  Golianovo
 Tel.: 037/658 11 92
 Vedúca ŠJ:  Erika Mistríková

Podmienky stravovania

Prihlasovanie na stravu:

 • Deti a  žiaci školy sa prihlasujú na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom písomnej Prihlášky na stravovanie (pozri Tlačivá), ktorú odovzdajú vopred vedúcej školskej jedálne.
 • V prihláške je potrebné vyznačiť spôsob platby a termín stravovania (od – do).
 • Na stravu je možné sa prihlásiť aj v inom termíne, t.j. kedykoľvek počas školského roka so súhlasom vedúcej ŠJ.
 • Deti, ktoré majú diétnu stravu musia priniesť doklad od špecializovaného lekára, nestačí od všeobecného lekára.

Odhlasovanie stravy – prerušenie  stravovania pri krátkodobej neprítomnosti:

 • Prerušenie stravovania môže vykonať len rodič (nie žiak!) telefonicky alebo osobne v školskej jedálni. (Neodhlasujte u triednych učiteľov. Takéto odhlásenie je neplatné.)
 • Odhlásenie na pondelok – piatok:  vždy 1 deň vopred.
 • Ak nestihnete odhlásiť stravu vopred podľa týchto pravidiel, tak môžete si ju prísť zobrať do obedára – platí to však  len v prvý deň neprítomnosti!

Odhlásenie stravy -  zrušenie stravovania:

 • Písomne vopred je potrebné odovzdať vedúcej ŠJ. Žiadosť o odhlásenie zo stravovania (pozri Tlačivá).

Stravné:

Deti MŠ:
Desiata 0,38€
Obed 0,90€
Olovrant 0,26€
Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   2,00€
 
Žiaci ZŠ:
Obed žiaci 1.- 4.roč. ZŠ 1,21€
Obed žiaci 5.- 9.roč. ZŠ 1,30€
Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   2,00€

(v zmysle VZN č. 2/2019)

Dotácia na stravu:

MŠ - predškoláci:

 • Dotácia na dieťa materskej školy sa vzťahuje na dieťa, ktoré do 1. 9. dovŕšilo 5 rokov veku a je predškolákom.
 • Dotácia na dieťa materskej školy je vo výške 1,20€ za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed. Tieto obidve podmienky musia byť splnené súčasne.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom v zmysle VZN č. 2/2019. Suma za obed od 1. 9. 2019 sa stanovuje: odesiata 0,38€, obed 0,90€, olovrant 0,26€ t.j. celková cena 1,54€. Dotácia je 1,20€. Rozdiel medzi dotáciou a finančným pásmom je 0,34 €,ktorý doplatí rodič dieťaťa za jeden odstravovaný deň.
 • V prípade, že sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu, neodobralo obed a NEBOLO ODHLÁSENÉ ZO STRAVY - nemá nárok na dotáciu 1,20€. V tomto prípade rodič musí zaplatiť za neodhlásenú stravu celú sumu.

ZŠ - žiaci:

 • Dotácia na žiaka základnej školy je vo výške 1,20€ za každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vzdelávacieho procesu v základnej škole (prítomný aspoň na 1 vyučovacej hodine) a súčasne odobral obed. Tieto obidve podmienky musia byť splnené súčasne.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom. Suma za obed od 1. 9. 2019 sa stanovuje:
  • I. stupeň 1,21€ - dotácia je 1,20€ - rozdiel medzi dotáciou a fin. pásmom je 0,01€, ktorý doplatí rodič dieťaťa za jeden odstravovaný deň,
  • II. stupeň 1,30 € - dotácia 1,20 € - rozdiel medzi dotáciou a fin. pásmom je 0,10 €, ktorý doplatí rodič dieťaťa za jeden odstravovaný deň.
 • V prípade, že sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu, neodobralo obed a NEBOLO ODHLÁSENÉ ZO STRAVY - nemá nárok na dotáciu 1,20€. V tomto prípade rodič musí zaplatiť za neodhlásenú stravu celú sumu.

Spôsob platby:

 • šekom alebo bankovým bezhotovostným prevodom (príkazom na úhradu) IBAN ŠJ:  SK 82 5600 0000 0008 5052 4003

Vydávanie stravy:

Každý deň počas školského vyučovania od septembra do júna.

Čas stravovania pre materskú školu:    desiata:  08:30 - 09:00
  obed: 11:30 - 12:00
  olovrant:  14:30 - 14:45
 
Čas stravovania pre základnú školu:    obed:  12:00 - 13:30

Strava sa nevydáva:

 • pri náhlom prerušení školského vyučovania na základe rozhodnutia riaditeľky školy,
 • počas vedľajších prázdnin (okrem MŠ, ak nie je prerušená prevádzka),  
 • počas letných prázdnin.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný