Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Základná škola s materskou školou sa nachádza v centrálnej časti obce Golianovo. Základná škola bola založená v r. 1965. Jeden právny subjekt s materskou školou tvorí od roku 2008. Je štátnou školou, zriaďovateľom je Obec Golianovo. Škola sa nachádza v tichom a príjemnom prírodnom prostredí.

Materiálne podmienky:
Základná škola pozostáva z dvojpodlažnej hlavnej budovy určenej pre vzdelávanie žiakov 1.- 9. ročníka. Disponuje deviatimi učebňami a dvoma odbornými učebňami – učebňou IKT a multifunkčnou učebňou na vyučovanie rôznych predmetov. Škola je kompletne zariadená moderným školským nábytkom spĺňajúcim hygienické a bezpečnostné kritériá. Každá učebňa je vybavená modernou IK technikou slúžiacou na výchovno-vzdelávaciu činnosť, prístup na vysokorýchlostný internet je možný v celom areáli školy. Zbierka učebných pomôcok je inovovaná, moderná a kompletná, zodpovedá súčasným potrebám výchovno-vzdelávacieho procesu. Na telovýchovné aktivity slúži multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, moderné detské ihrisko a telocvičňa vybavená klasickým telovýchovným náradím, aj potrebami na netradičné športy (napr. badmington, florbal, sálový futbal, softbal, stolný tenis, posilňovacie stroje a i.).
Materská škola je trojtriedna. Umiestnená je v samostatných budovách, zariadená moderným detským nábytkom spĺňajúcim ergonomické, estetické a bezpečnostné kritériá. Triedy sú vybavené množstvom hračiek, didaktických hier a IK technikou. Prevádzka je celodenná.
Súčasťou školy je aj školský klub detí s troma oddeleniami a školská jedáleň, ktorá poskytuje kvalitnú a zdravotne vyváženú stravu.

Vzdelávacie podmienky:
Cieľom základnej školy je zabezpečiť komplexné základné vzdelanie (základné trívium) s orientáciou na kvalitné vzdelávanie v cudzom jazyku od 1.roč. so zreteľom na komunikáciu, prácu s informačnými technológiami využiteľnými v praxi, vzdelávanie v oblasti spoločensko-vednej, športovej a umeleckej a vytváranie kvalitatívnych hodnôt pre región. Škola využíva vlastný server, ktorý slúži na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a vlastný systém e-learningového vyučovania Moodle.
Cieľom materskej školy je výchovné pôsobenie a vzdelávanie v oblasti predčitateľskej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pohybových aktivít, ľudových tradícií, anglického jazyka (v prípade záujmu rodičov) a interaktívneho vzdelávania.
Škola kladie vo výchove dôraz na morálne hodnoty a vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov. Zabezpečuje vzdelávanie aj pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (bez mentálneho postihnutia) a koncentrácie. Má k dispozícii aj služby interného školského špeciálneho pedagóga. Vykonáva každoročnú depistáž predškolákov a profesijnú depistáž u deviatakov prostredníctvom odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Výchovno-vzdelávací proces spestruje inovatívnymi edukačnými metódami.
Vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí si zvyšujú svoju hodnotu aj sústavným kontinuálnym vzdelávaním a uplatňovaním efektívnych metód a foriem práce.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný