Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Prijatie dieťaťa do materskej školy / Odhlásenie dieťaťa z materskej školy

 • Zápis do materskej  školy sa koná každý rok v mesiaci máj. Presný termín sa vopred zverejňuje na webovej stránke školy, prostredníctvom obecného rozhlasu a na úradnej tabuli Obce Golianovo. Do materskej školy je možné prijať dieťa aj mimo uvedeného termínu zápisu.
 • Do materskej školy sú prijímané prednostne deti z Golianova. Deti  z iných obcí sú prijímané len v tom prípade, ak má materská škola voľné kapacity tried (t.j. ak to neprekročí povolenú kapacitu jednotlivých tried).
 • Do materskej školy sú prijímané len tie deti, ktoré absolvovali riadne očkovania podľa očkovacieho kalendára (kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve).
 • Do materskej školy sú prednostne prijímané deti, ktoré:
 1. v nasledujúcom školskom roku začínajú plniť povinnú školskú dochádzku (=predškoláci)
 2. majú zamestnaných oboch rodičov
 3. aspoň jeden z rodičov je zamestnancom ZŠ s MŠ v Golianove bez ohľadu na bydlisko
 4. pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia
 5. majú trvalé bydlisko v Golianove
 • O prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ školy.
 • Doklady potrebné k zapísaniu dieťaťa do materskej školy:
 1. rodný list dieťaťa
 2. občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
 3. vyplnený zápisný lístok, ktorý musí byť potvrdený aj detským lekárom – pediatrom
 4. potvrdenie zamestnávateľa rodičov

Rodič je povinný odovzdať vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (pozri Tlačivá) spolu so žiadanými potvrdeniami od pediatra a zamestnávateľov rodičov.

!!! Prihlasovanie detí do materskej školy vykonáva zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu.

Na prijatie dieťaťa je potrebný súhlas riaditeľa školy s prijatím.

 • Odhlásenie dieťaťa z materskej  školy prerokuje rodič /zákonný zástupca včas s riaditeľom školy a odovzdá mu vyplnené Odhlásenie dieťaťa z materskej školy (pozri Tlačivá). Týmto dieťa stráca miesto v materskej škole – opätovne prijať dieťa do materskej školy je možné len vtedy, ak má škola voľné kapacity.
 • Prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy je možné len so súhlasom riaditeľa školy a to len zo zdravotných dôvodov alebo z vážnych rodinných dôvodov. Tieto dôvody je rodič povinný preukázať písomne. Prerušiť dochádzku  je možné  len na obdobie najviac 3 mesiacov. Ak po tomto období dieťa nenastúpi do materskej školy, automaticky mu zaniká miesto v materskej škole. Rodič žiada o prerušenie odovzdaním písomnej Žiadosti o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy (pozri Tlačivá).

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný