Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Prijatie dieťaťa do materskej školy / Odhlásenie dieťaťa z materskej školy

 • Zápis do materskej  školy sa koná každý rok v mesiaci máj. Presný termín sa vopred zverejňuje na webovej stránke školy, prostredníctvom obecného rozhlasu a na úradnej tabuli Obce Golianovo. Do materskej školy je možné prijať dieťa aj mimo uvedeného termínu zápisu.
 • Do materskej školy sú prijímané prednostne deti z Golianova. Deti  z iných obcí sú prijímané len v tom prípade, ak má materská škola voľné kapacity tried (t.j. ak to neprekročí povolenú kapacitu jednotlivých tried).
 • Do materskej školy sú prednostne prijímané deti, ktoré:
 1. v nasledujúcom školskom roku začínajú plniť povinnú školskú dochádzku (=predškoláci)
 2. majú zamestnaných oboch rodičov
 3. aspoň jeden z rodičov je zamestnancom ZŠ s MŠ v Golianove bez ohľadu na bydlisko
 4. pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia
 5. majú trvalé bydlisko v Golianove
 • O prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ školy.
 • Doklady potrebné k zapísaniu dieťaťa do materskej školy:
 1. rodný list dieťaťa
 2. občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
 3. vyplnený zápisný lístok, ktorý musí byť potvrdený aj detským lekárom – pediatrom

Rodič je povinný odovzdať vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (pozri Tlačivá) spolu so žiadanými potvrdeniami od pediatra.

!!! Prihlasovanie detí do materskej školy vykonáva zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu.

Na prijatie dieťaťa je potrebný súhlas riaditeľa školy s prijatím.

 • Odhlásenie dieťaťa z materskej  školy prerokuje rodič /zákonný zástupca včas s riaditeľom školy a odovzdá mu vyplnené Odhlásenie dieťaťa z materskej školy (pozri Tlačivá). Týmto dieťa stráca miesto v materskej škole – opätovne prijať dieťa do materskej školy je možné len vtedy, ak má škola voľné kapacity.
 • Prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy je možné len so súhlasom riaditeľa školy a to len zo zdravotných dôvodov alebo z vážnych rodinných dôvodov. Tieto dôvody je rodič povinný preukázať písomne. Prerušiť dochádzku  je možné  len na obdobie najviac 3 mesiacov. Ak po tomto období dieťa nenastúpi do materskej školy, automaticky mu zaniká miesto v materskej škole. Rodič žiada o prerušenie odovzdaním písomnej Žiadosti o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy (pozri Tlačivá).

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný