Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 7. – 11. apríla 2021 - platí pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) - platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh - v čase:

   - utorok 13. apríla 2021 - od 7:00 h do 8:00 h

   - streda 14. apríla 2021 - od 12:30 h do 14:00 h

   Zápis sa vzťahuje na každé dieťa, ktoré do 31.augusta 2021 dovŕši vek 6 rokov (t.j. narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015) a na dieťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky k 1.9.2021. Prosíme, aby ste sa vopred oboznámili s Podmienkami prijatia a informáciami o škole - TU:pdf

   Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického zápisu:

   Žiadame rodičov predškolákov, aby od 7.apríla 2021 najneskôr do nedele 11. apríla 2021 vyplnili elektronický formulár o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ (pozri nižšie). Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + obe strany občianskeho preukazu rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ.  Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného zápisu:

   Žiadame rodičov predškolákov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Protokole o zápise do 1.ročníka – (pozri nižšie) a priniesli ho osobne v čase:

- utorok 13.apríla 2021 - od 7:00 h do 8:00 h

- streda 14.apríla 2020 - od 12:30 h do 14:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ.   Ak nemáte možnosť tlačiť Protokol o zápise, dostanete ho v deň zápisu v škole, kde ho aj vyplníte.

 

Poznámky:

   a) V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o určení starostlivosti a práv rodičov.

   b) Ak uvažujete u dieťaťa o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok, tak rozhodnutie riaditeľky školy je podmienené doručením písomného odporúčania detského lekára a písomného odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Tieto dve odporúčania je rodič z dôvodu súčasnej pandemickej situácie povinný doručiť škole najneskôr 31.5.2021.

   c) Nezabudnite čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s respirátorom na ústach a nose a s vydezinfikovanými rukami. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Pri nedodržaní uvedených podmienok nebudete vybavení!

Ďakujeme za porozumenie.

Formulár pre elektronický zápis - TU: internet - bude prístupný 7. - 11.4.2021

Formulár pre osobný zápis - TU: pdf - bude prístupný 12. - 14.4.2021

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy