Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Zo života školy

Oznam - Doplňujúce voľby do rady školy za ZŠ na obdobie rokov 2020 – 2024

   Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 17.09.2020 od 15:00 do 16:00 h sa konajú doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Golianovo 60. Rodičia žiakov základnej školy hlasujú v budove ZŠ pri vstupe. Z dôvodu prísnych protiepidemiologických opatrení Vás prosíme, aby ste prichádzali do školy s rúškom a dodržiavali odstupy.

Postup pri hlasovaní:
1. Právo hlasovať má len jeden z rodičov za jedno alebo viac svojich detí navštevujúcich základnú školu, t.j. každá rodina má právo jedného hlasu.
2. V uvedenom čase rodič príde do budovy ZŠ (chodba na prízemí), od volebnej komisie dostane 1 hlasovací lístok.
3. Na hlasovacom lístku budú uvedené mená 2 prihlásených kandidátov. Rodič perom zakrúžkuje meno len 1 kandidáta.
    (Hlasovací lístok je neplatný, ak budú zakrúžkované obe mená, alebo ak nebude zakrúžkované žiadne meno.)
4. Označený hlasovací lístok rodič vloží do pripravenej schránky.
5. Výsledky hlasovania budú zverejnené na webe školy.
 
Kandidáti, ktorí písomne potvrdili súhlas s kandidovaním:
p. Monika Sabová
p. Mgr. Jana Valachová

Otvorenie šk. r. 2020/2021 – organizačné pokyny pre ZŠ a MŠ

Začiatok školského roka 2020/2021 - streda 2. september 2020:

a) Materská škola začína celodennú prevádzku od 2.9.2020 - príchod detí do MŠ ráno od 6:15 do 8:00 h, odchod detí z MŠ o 12:00 h (ak nebudú spať v MŠ) alebo od 15:00 do 16:30 h.

Pri príchode do MŠ odovzdá rodič vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti pdf a zdravotný dotazník pdf. Bez týchto dokumentov nebude dieťaťu umožnený vstup do MŠ!

b) Základná škola – 2.september 2020 - príchod žiakov podľa uvedeného rozpisu (žiadame ho dodržať!):

- Žiaci 2. – 5. ročníka: o 7:30 h do átria ZŠ (nevstupujú do budovy!) – dostanú od triednych učiteľov písomné pokyny, oznámia mu, či sa budú stravovať od 3.9.2020 v školskej jedálni a ihneď odchádzajú domov, doma si ich spolu s rodičmi prečítajú a rodičia vyplnia a podpíšu všetky dokumenty/návratky a pošlú vo štvrtok 3.9.2020 po dieťati späť do školy.

- Žiaci 6. – 9. ročníka: o 8:00 h do átria ZŠ (nevstupujú do budovy!) – dostanú od triednych učiteľov písomné pokyny, oznámia mu, či sa budú stravovať od 3.9.2020 v školskej jedálni a ihneď odchádzajú domov, doma si ich spolu s rodičmi prečítajú a rodičia vyplnia a podpíšu všetky dokumenty/návratky a pošlú vo štvrtok 3.9.2020 po dieťati späť do školy.

- Žiaci 1. ročníka: o 8:30 h (vstúpia do budovy s rúškom na tvári spolu s jednou(!) dospelou osobou, vydezinfikujú si ruky pri vstupe a sústredia sa v I.tr.). Rodičia budú hneď informovaní triednou učiteľkou o najdôležitejších organizačných veciach týkajúcich sa 1.ročníka. Pri príchode do ZŠ odovzdá rodič žiaka triednemu učiteľovi vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti pdf a zdravotný dotazník pdf. Bez týchto dokumentov nebude dieťaťu umožnený vstup do ZŠ!

- Žiaci 2. – 9. ročníka ZŠ odovzdajú vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti pdf a zdravotný dotazník pdf triednemu učiteľovi 2.9.2020 alebo najneskôr 3.9.2020.

- Vyučovanie, stravovanie v školskej jedálni pre žiakov ZŠ a školský klub detí sa začína vo štvrtok 3.9.2020.

Upozorňujeme, že do základnej školy aj materskej školy dieťa prichádza s rúškom na tvári a vydezinfikuje si ruky, ak vstupuje do budovy. Rovnako postupuje aj sprevádzajúca dospelá osoba.

Dieťa materskej školy a žiaka 1. ročníka základnej školy môže sprevádzať len 1 dospelá osoba!

Rodičia žiakov 2. – 9. ročníka ZŠ nemajú do budovy školy povolený vstup. Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ majú do budovy povolený vstup len 2. septembra 2020.

Žiaci základnej školy majú zákaz zdržiavať sa v areáli školy v inom čase, ako je uvedené.

Organizačné pokyny sú spracované podľa Manuálu pre školy a školské zariadenia vydaného MŠVVaŠ SR.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia vždy prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

Ďakujeme za porozumenie.

 

Organizácia ukončenia školského roka – 30. jún 2020

7:30 – 8:15 h ukončenie školského roka + rozdanie vysvedčení

8:15 odchod žiakov domov

11:00 – 11:30 obed pre žiakov 1. – 4. roč. ZŠ

12:00 – 12:30 obed pre žiakov 5. – 9. roč. ZŠ

Upozornenie:

Žiadame rodičov tých žiakov, ktorí zostali doma a nechodia v júni do školy, aby zabezpečili prevzatie vysvedčenia v uvedenom termíne.

Ak žiak 5. – 9.roč. bude mať záujem o obed, tak sa nesmie v čase medzi 8:15 – 12:00 zdržiavať v škole. Na obed musí prísť až na 12:00 h.

Žiaci 1. – 4. ročníka oznámili čas odchodu z ŠKD prostredníctvom návratiek, ktorý zostáva v platnosti.

Učebnice odovzdávajú na konci školského roka iba žiaci 9. ročníka. Žiaci 1. – 8. ročníka učebnice neodovzdávajú, musia si ich odložiť do nového školského roka spolu so zošitmi a pracovnými zošitmi. V septembri ich budú potrebovať k dovzdelávaniu za 2. polrok šk. r. 2019/2020.

 

Výsledok volieb do rady školy na obdobie rokov 2020 – 2024

Dňa 25.06.2020 sa konali voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Golianovo 60 za rodičov základnej školy a za rodičov materskej školy.

Za členov RŠ boli zvolení 3 zástupcovia rodičov zo 4 členov. Za materskú školu bol zvolený p. Ing. Vladimír Ješko. Za základnú školu boli zvolené p. Simona Dobišová a p. Hana Hešková. Za základnú školu sa budú konať doplňujúce voľby, pretože 1 člen ešte chýba. Záujemca o kandidovanie musí spĺňať podmienku, že jeho dieťa navštevuje našu základnú školu a je predpoklad, že tak bude aj nastávajúce 4 roky. Záujemca o kandidovanie má možnosť doručiť podpísaný súhlas na kandidovanie do rady školy v dňoch od 26.06.2020 do 02.07.2020 do 12:00 h do kancelárie školy. Tlačivo súhlasu je tu: pdf.

 

Voľby do rady školy na obdobie rokov 2020 – 2024

Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 25.06.2020 o 16:00 h sa konajú voľby do Rady školy pri základnej škole s materskou školou, Golianovo 60. Rodičia žiakov základnej školy hlasujú v ZŠ a rodičia materskej školy hlasujú v MŠ.

Postup pri hlasovaní:

 1. Právo hlasovať má len jeden z rodičov za jedno alebo viac svojich detí, t.j. každá rodina má právo jedného hlasu.
 2. Ak z jednej rodiny navštevujú deti aj materskú školu, aj základnú školu, tak ten istý rodič má právo hlasovať 1x v materskej škole a 1x v základnej škole.
 3. V uvedenom čase rodič príde do budovy MŠ (chodba pri jedálni) alebo ZŠ (chodba na prízemí), od volebnej komisie dostane 1 hlasovací lístok.
 4. Na hlasovacom lístku budú uvedené mená kandidátov. Pri každom mene treba označiť, či každému z kandidátov dáva – nedáva svoj hlas.
 5. Označený hlasovací lístok rodič vloží do pripravenej schránky.
 6. Výsledky hlasovania budú zverejnené na webe školy.

 Kandidáti, ktorí písomne potvrdili súhlas s kandidovaním:

 1. Za základnú školu: p. Simona Dobišová, p. Hana Hešková, p. Jana Papová
 2. Za materskú školu: p. Ing. Vladimír Ješko

 

 

Oznam č. 17 – Obnovené vyučovanie pre žiakov 6. – 9.ročníka ZŠ

Oznamujeme, že v zmysle opatrenia hlavného hygienika SR, v zmysle rozhodnutia  MŠVVaŠ zo dňa 16.06.2020 a v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa školy obnovujeme vyučovanie aj pre žiakov 6. – 9. ročníka od pondelka 22.júna 2020.

Do školy môže nastúpiť žiak, ktorý neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – rodič pri príchode žiaka do školy 22.júna 2020 odovzdá pedagógovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pdf. Bez čestného vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy. Čestné vyhlásenie prináša rodič opakovane vždy, keď žiak preruší dochádzku do školy z akýchkoľvek dôvodov v trvaní viac ako 3 dni.

Žiaci 5. – 9. ročníka a žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, majú povolený vstup do areálu a budovy školy výlučne v čase od 7:10 do 7:30 h - majú zakázané zdržiavať sa v skoršom čase pred budovou školy a vstupovať do budovy školy.

Žiak vstúpi do budovy školy s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami. Do školy si každý žiak prinesie prezuvky, 2 rúška zabalené v igelitovom vrecku, balíček papierových hygienických vreckoviek/utierok, toaletný papier, mydlo a každý deň čistý vypratý a vyžehlený uterák. Zo školských potrieb si v 1. deň prinesie žiacku knižku, poznámkový zošit, rysovacie pomôcky, farbičky, peračník, tyčinkové lepidlo, nožnice a v pondelok 22.júna učebnice a zošity/pracovné zošity z vyučovacích predmetov podľa tohto rozpisu:

 VI. tr.   SJL   MAT   ANJ 
 VII. tr.   MAT   CHEM   SJL 
 VIII. tr.   CHEM   FYZ   BIO 
 IX. tr.   DEJ   BIO   CHEM 

Celý rozpis predmetov na obdobie od 22.6.2020 do 29.06.2020 – pozri TU:pdf

Vzdelávací proces bude prebiehať v dňoch 22. – 29.06.2020 blokovo a bude využitý na:

 • zisťovanie stavu vedomostí a zručností žiakov,
 • precvičovanie učiva,
 • rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti,
 • rozvoj kreativity.

Škola zohľadňuje skutočnosť, že časť žiakov do školy nenastúpi. Takíto žiaci budú i naďalej vzdelávaní (do 29.júna 2020) tak ako doteraz, t.j. dištančnou formou. Škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie (besiedky, rozlúčky a pod.).

Režim dňa:

6:15 - 7:15    ranný klub len pre žiakov ŠKD z 1. – 4.roč. 
7:10 - 7:30   vstup do budovy školy pre žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD a pre žiakov 5. – 9. roč.
7:30 - 11:30   vyučovanie pre 1. – 5.roč., po ňom obed
7:30 - 12:00   vyučovanie pre 6. – 9.roč., po ňom obed
11:30 - 16:00   ŠKD pre prihlásených žiakov z 1. – 4.roč.

Po naobedovaní žiaci 5. – 9. roč. a žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, ihneď musia opustiť areál školy!

Rodičia môžu vstupovať do budovy školy len v nevyhnutnom prípade a na minimálny čas s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Čestné vyhlásenie pdf

Oznam č. 16 – Obnovené vyučovanie pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ + Materská škola

Oznamujeme, že na základe opatrenia hlavného hygienika SR, na základe rozhodnutia  MŠVVaŠ zo dňa 09.06.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Obce Golianovo zo dňa 10.06.2020 otvárame úsek základnej školy (obnovujeme vyučovanie) pre žiakov 1. – 5. ročníka od pondelka 15. júna 2020.

Do školy môže nastúpiť žiak, ktorý neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – rodič pri príchode žiaka do školy 15. júna 2020 odovzdá pedagógovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pdf. Bez čestného vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy. Čestné vyhlásenie prináša rodič opakovane vždy, keď žiak preruší dochádzku do školy z akýchkoľvek dôvodov v trvaní viac ako 3 dni.

Ranný klub v čase od 6:15 do 7:15 h je určený výlučne pre žiakov 1.- 4. ročníka, ktorí sú prijatí do školského klubu a ktorých rodičia odchádzajú do práce v skorších ranných hodinách. Ostatní žiaci, ktorých rodičia odchádzajú do práce neskôr, a žiaci 5. ročníka majú povolený vstup do areálu a budovy školy výlučne v čase od 7:15 do 7:30 h - majú zakázané zdržiavať sa v skoršom čase pred budovou školy a vstupovať do budovy školy.

Žiak vstúpi do budovy školy s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami. Do školy si každý žiak prinesie prezuvky, 2 rúška zabalené v igelitovom vrecku, balíček papierových hygienických vreckoviek/utierok, toaletný papier, mydlo a každý deň čistý vypratý a vyžehlený uterák. Zo školských potrieb si v 1.deň prinesie zošity/pracovné zošity zo všetkých vyučovacích predmetov, učebnice zo SJL, MAT a ANJ, žiacku knižku, poznámkový zošit/zrkadielko, rysovacie pomôcky, farbičky, peračník, tyčinkové lepidlo, nožnice.

Režim dňa:  
6:15 –  7:15  ranný klub pre žiakov ŠKD z 1. – 4. roč.
7:15 –  7:30  vstup do budovy školy pre žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD a pre žiakov 5. roč.
 7:30 – 11:30  vyučovanie pre 1. a 2. roč., po ňom obed
 7:30 – 12:00  vyučovanie pre 3. – 5. roč., po ňom obed
11:30 – 16:00  ŠKD pre prihlásených žiakov z 1. – 4. roč.

    

Rodičia môžu vstupovať do budovy školy len v nevyhnutnom prípade a na minimálny čas s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami. Dieťa z ŠKD preberajú tak, že sa ohlásia príslušnému vychovávateľovi a čakajú svoje dieťa vonku pred budovou, kým si dieťa pobalí veci a prezuje sa – nezdržiavajú sa na chodbách ani v triede!

Úsek materskej školy je od 15.06.2020 do 30.06.2020 v plnej prevádzke max. na 10 hodín v čase od 6:15 h do 16:15 h. Rodič dieťaťa, ktoré nenavštevovalo MŠ od 1.6.2020 a nemá záujem o nástup do MŠ od 15. júna, oznámi do 15.6.2020 do 8:00 h túto skutočnosť pedagógovi MŠ obvyklým spôsobom – t.j. odhlási ho z činnosti. Do školy môže nastúpiť dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – rodič pri príchode dieťaťa do školy 15. júna 2020 odovzdá pedagógovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pdf – to platí pre deti nastupujúce prvýkrát do MŠ od obnovenia dochádzky do MŠ. Bez čestného vyhlásenia nebude dieťaťu umožnený vstup do školy. Čestné vyhlásenie prináša rodič opakovane vždy, keď dieťa preruší dochádzku do školy z akýchkoľvek dôvodov v trvaní viac ako 3 dni.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 Čestné vyhlásenie pdf

Poznámka: V prípade, že nemáte možnosť si vytlačiť a vyplniť čestné vyhlásenie vopred, tak to budete mať možnosť urobiť pri vstupe do budovy.

Oznam č. 15 – Časový rozpis osobného odovzdávania vypracovaných úloh

V prípade, že žiak neplnil alebo nemal možnosť odosielať vypracované úlohy elektronicky, tak bol vyzvaný triednym učiteľom alebo priamo vyučujúcim daného predmetu k tomu, aby v uvedenom termíne (pozri tabuľku) priniesol vypracované úlohy osobne do školy. Ak nesplní úlohy ani po tejto výzve, zohľadní sa to pri jeho záverečnej klasifikácii.

Termín odovzdania
písomných úloh
žiakov 1. – 4. roč. ZŠ
Termín odovzdania
písomných úloh
žiakov 5. – 9. roč. ZŠ
Streda 10. jún 2020
8:00 – 12:00 h v budove ZŠ
Štvrtok 11. jún 2020
8:00 – 12:00 h v budove ZŠ
Žiak 1.st. ZŠ môže priniesť naraz úlohy aj svojho súrodenca z 2.st. Pri vstupe do budovy musí mať na tvári rúško a dodržiavať vyznačené rozostupy.
Žiak 2.st. ZŠ môže priniesť úlohy aj svojho súrodenca z 1.st. Pri vstupe do budovy musí mať na tvári rúško a dodržiavať vyznačené rozostupy.

Oznam č. 14 – Podmienky uzatvárania klasifikácie žiakov za 2. polrok šk.r. 2019/2020

V prílohe zverejňujeme schválené podmienky, ktoré budú zohľadnené pri uzatváraní klasifikácie žiakov za 2. polrok šk. roka 2019/2020. Sú spracované podľa ročníkov a predmetov. Obsahujú aj základné nevyhnutné kritériá, ktoré mali žiaci splniť počas dištančného (domáceho) vzdelávania. Prihliadať sa bude aj na spoluprácu žiaka s vyučujúcim v danom predmete.

V prípade, že žiak neplnil alebo nemal možnosť odosielať vypracované úlohy elektronicky, tak bude v tomto období vyzvaný triednym učiteľom alebo priamo vyučujúcim daného predmetu k tomu, aby v určenom termíne (bude zverejnený na webovom sídle školy) priniesol vypracované úlohy osobne do školy. Ak nesplní úlohy ani po tejto výzve, zohľadní sa to pri jeho záverečnej klasifikácii.

Podmienky uzatvárania klasifikácie žiakov za 2. polrok šk. roka 2019/2020 pdf

 

Oznam č. 13 – Rozhodnutie zriaďovateľa vo veci otvárania MŠ a ZŠ

Dňa 26. 05.2020 rozhodol zriaďovateľ školy vo veci otvárania materskej školy a základnej školy:

ROZHODNUTIE TU: pdf

V stredu 27.05.2020 bude zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu pani Rajnerová kontaktovať e-mailom, príp. telefonicky tých rodičov, s ktorými na základe prieskumu bol dohodnutý nástup dieťaťa do materskej školy. Oznámi im ďalší postup.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný