Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Zo života školy

Zmena v testovaní žiakov 2.st. ZŠ na COVID-19 - aktualizácia od 3.5.2021

Od pondelka 3.mája 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška č. 197/2021 tým stratila platnosť.
Povinnosť predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je zachovaná.
 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti   

- platné od 3.5.2021 pre dieťa MŠ aj žiaka ZŠ

 doc  odt  pdf

 

Zmena v testovaní žiakov 2.st.ZŠ na COVID-19

Oznamujeme rodičom, že podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021 s platnosťou od 29.4.2021 sa menia podmienky testovania žiakov 2.st základnej školy takto:

  Dieťa materskej školy Žiak 1. st. základnej školy (1. - 4.roč.) Žiak 2. st. základnej školy (5. – 9.roč.)

Rodič dieťaťa MŠ Rodič žiaka 1.st. ZŠ

Rodič žiaka 2.st. ZŠ

Testovanie na COVID-19 netestuje sa netestuje sa

ZMENA

netestuje sa

Testuje sa naďalej
Frekvencia testovania x x x 7 - dňová
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rodič naďalej predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti po prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do školy, ktoré trvá viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov)

Viac:

- na webe školy a 

- vo vyhláške č. 197/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - TU: pdf

Tlačivá vyhlásenia o bezinfekčnosti:

- Dieťa navštevujúce materskú školu - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 1.st. ZŠ - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 2.st. ZŠ - TU: pdf

Oznam – Prijímanie detí do materskej školy na šk. r. 2021/2022

Oznamujeme, že podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 07. – 10. mája 2021 - platí  pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) - platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh - v čase:

   - utorok 11.mája 2021 - od 7:00 h do 10:00 h

   - streda 12.mája 2021 - od 8:00 h do 11:00 h

Prosíme, aby ste sa vopred oboznámiliPodmienkami prijímania a informáciami o škole - TU:pdf

Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby od 7. mája 2021 do 10. mája 2021 vyplnili elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Nájdete ho TU: internet(https://msgolianovo.edupage.org/register/). Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + 1. a 2. strana občianskeho preukazu rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy.   Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. Ak budú všetky údaje správne zadané, nemusíte chodiť osobne do školy. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy – nájdete ju TU:pdf (prístupná bude od 10.mája) a priniesli ju osobne v čase:

- utorok 11.mája 2021 - od 7:00 h do 10:00 h

- streda 12.mája 2021 - od 8:00 h do 11:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy.   Ak nemáte možnosť tlačiť Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, dostanete ju v deň osobného podávania žiadostí v škole, kde ju aj vyplníte.

Poznámky:

a) V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o určení starostlivosti a práv rodičov.

b) Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje (ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, tak dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt). Tlačivo Potvrdenie o zdravotnom stave (poskytne ho škola v prípade kladného rozhodnutia o prijímaní).

c) Nezabudnite presne/čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s respirátorom na ústach a nose a s vydezinfikovanými rukami. Pri vstupe do budovy školy sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 alebo potvrdením o platnej výnimke (podľa vyhl. č.187/2021 V.v.). V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení! Ďakujeme za porozumenie.

Návrat žiakov 5., 6., a 7.roč. ZŠ do školy – platnosť od 26.4.2021

Základná škola:

5. - 7.roč.: žiaci sa vracajú do školy v pondelok 26.4.2021

Všetci žiaci ZŠ sa v týždni od 26.4. – do 30.4.2021 učia ešte podľa dištančného rozvrhu.

Podmienky nástupu žiaka 5.- 7. roč. do školy:

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať prejavy ochorenia na COVID-19 (teplota, kašeľ, nádcha, hnačka, zvracanie, bolesti hlavy, svalov, chrbta, ...),

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať pozitívny test na COVID-19 za obdobie posledných 2 – 3 týždňov a pretrvávajúce príznaky tohto ochorenia,

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať nariadenú karanténu (POZOR ZMENA – karanténa trvá už 14 dní odo dňa odobratia pozitívneho testu; môže aj dlhšie, ak pretrvávajú príznaky),

- žiak 5., 6. a 7.roč. + minimálne jeden z rodičov sa musia testovať (uvítame, ak sa budú testovať obaja rodičia) a musia mať negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní, príp. má doklad o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie starší ako 180 dní, príp. inú výnimku. Na testovanie môžu využiť ktorékoľvek MOM. Ak sa žiak a rodič neotestujú, tak dieťa nemôže navštevovať školu. (Pozn.: škola nevykonáva „kloktacie“ testy kvôli bezpečnostnému riziku – zamestnanci školy nie sú kompetentní manipulovať s rizikovým biologickým materiálom), 

- v pondelok ráno 26.4.2021 (pozri nižšie termíny vstupov) musí prísť žiak 5. - 7.roč. do ZŠ v sprievode rodiča, odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnymi výsledkami testov žiaka a rodiča na COVID-19 alebo iným dokladom/potvrdením o výnimke (výnimky sú uvedené v čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti v bode 2). V prípade, že rodič nemôže prísť v pondelok ráno osobne spolu so žiakom do školy, tak môže sa vopred dohodnúť s triednym učiteľom o elektronickom dodaní potrebných potvrdení o teste na COVID-19 alebo výnimky.

Aby teda žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (platí aj pre školy).

Prekrytie horných dýchacích ciest:

V zmysle vyhlášky č. 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 19. apríla 2021 platí nasledovné: Žiaci v základných školách sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo rúško (respirátor vždy bez výdychového ventilu) a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.“

Termíny vstupu žiakov ZŠ do školy od 26.4.2021 do odvolania (Žiadame, aby ste ich dodržali!):

-  žiaci 1. – 4.roč., ktorí navštevujú ranný ŠKD: od 6:15 do 7:00 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

-  žiaci 1. – 4.roč., ktorí nenavštevujú ranný ŠKD: od 7:00 do 7:15 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

-  žiaci 8. a 9.roč.: od 7:15 do 7:30 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

- žiaci 5. a 6. roč.: 7:15 – 7:30 h cez vedľajší ľavý vchod do budovy školy (z átria)

-  žiaci 7. roč.: 7:15 – 7:30 h cez vedľajší pravý vchod do budovy školy (z átria)

Stravovanie:

- žiaci 5., 6. a 7.roč., ktorí majú prihlášku na stravovanie zo septembra 2020, budú automaticky prihlásení na stravovanie od 26.4.2021. Ak chcete žiaka 5., 6. a 7.roč odhlásiť zo stravovania, urobte to najneskôr v piatok 23.4.2021 na tel.č. 037/658 11 92 alebo elektronicky do 9:00 h (uveďte aj, do akého dátumu bude odhlásený zo stravy).

 Školská dochádzka žiaka ZŠ:

Podľa pokynov MŠVVaŠ SR v prípade, ak:

1) zákonný zástupca žiaka 1. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

2) ak zákonný zástupca žiaka 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

3) ak žiak 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

4) zákonný zástupca a žiak 2.st. ZŠ neabsolvujú testovanie

a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

   a) ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

   b) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

    c) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

   a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

   b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno z rôznych dôvodov,

   c) ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Po návrate žiakov do školy škola prestáva vzdelávať dištančne/on-line, rodič so žiakom sa budú musieť vo vlastnom záujme informovať o preberanom obsahu učiva na jednotlivých vyučovacích hodinách.

Rozvrh hodín:

- dištančný (platí pre 1. – 9.roč.)

Ďalšie informácie:

- Vstup cudzím osobám do priestorov školy je povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy.

- Rodičia žiakov ZŠ majú vstup do budovy školy zakázaný. Rodičia detí MŠ majú vstup do budovy školy zakázaný, učiteľ má právo rozhodnúť o vstupe rodiča do šatne MŠ.

- Deti MŠ majú odporučené nosiť rúško, ktoré prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných priestoroch.

- Žiaci ZŠ majú povinnosť nosiť rúško alebo respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Rodičia majú povinnosť nosiť respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Pred vstupmi do budov školy musia všetci dodržiavať 2 m odstupy.

- Meranie teploty u detí/žiakov sa uskutočňuje vždy ráno pred vstupom do budovy školy. Meranie vykonávajú zamestnanci školy. Výsledky meraní sa nezaznamenávajú.

- V prípade, že sa u dieťaťa alebo v rodine vyskytne ochorenie alebo podozrenie na ochorenie na COVID-19, alebo sa dozviete o kontakte s pozitívnou osobou, musíte o tom ihneď informovať triednu učiteľku, všeobecného lekára a zostať v karanténe.

   V prípade, že sa v škole potvrdí prípad ochorenia na COVID-19 u dieťaťa alebo zamestnanca, škola sa riadi odporúčaniami alebo rozhodnutím RÚVZ alebo riaditeľky školy.

   Škola sa riadi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, platným COVID AUTOMATOM a rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR.

   Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali uvedené pokyny aj prísne protiepidemické opatrenia (R-O-R) a neposielali do školy dieťa, u ktorého sa prejavujú známky ochorenia, a ak viete, že niektorý člen domácnosti mal priamy kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19. Zostaňte v karanténe! Myslite na to, že svojím zodpovedným prístupom chránite aj pedagógov a ďalších zamestnancov školy, bez ktorých škola nemôže fungovať.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

 

Prílohy:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 2.stupeň ZŠ pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 1.stupeň ZŠ pdf

 

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

(spracované podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 V. v. SR s platnosťou od 19.4.2021)

Interiér (vnútri):                                                                                                                                         

Osoby Druh prekrytia
Deti materskej školy nie je povinné
Žiaci základnej školy (1. – 9. roč.) respirátor alebo rúško
Zamestnanci školy Pg.: respirátor alebo rúško
Nepg.: kuchárky – rúško; ostatní – respirátor alebo rúško podľa dohody so zamestnávateľom)
Všeobecne (napr. rodič, návšteva školy) respirátor

 

Exteriér (vonku):                                                                                                                                        

Osoby Druh prekrytia
Deti materskej školy nie je povinné
Žiaci základnej školy (1. – 9. roč.) respirátor alebo rúško
Zamestnanci školy Pg.: respirátor alebo rúško
Nepg.: respirátor alebo rúško
Všeobecne (napr. rodič, návšteva školy) respirátor alebo rúško

 

Poznánka: V prípade použitia respirátora je povolený len taký druh, ktorý nemá výdychový ventil.                       

Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa zrušuje vyhl. ÚVZ SR č. 133/2021 V. v. SR.                 

Návrat žiakov 8. a 9.roč. ZŠ do školy – platnosť od 19.4.2021

Základná škola:

1.- 4.roč.: naďalej sa učia v škole podľa dištančného rozvrhu ako doteraz.

5.- 7.roč.: má dištančné vzdelávanie – naďalej sa učia doma prostredníctvom MS TEAMS podľa dištančného rozvrhu.

8. a 9.roč.: vracajú sa do školy 19.4.2021, budú sa učiť naďalej podľa dištančného rozvrhu.

Školský klub detí: otvorený pre všetkých žiakov 1. – 4. roč. ZŠ ako doteraz.

Materská škola: otvorená pre všetky deti.

Podmienky nástupu žiaka 8. a 9.roč. do školy:

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať prejavy ochorenia na COVID-19 (teplota, kašeľ, nádcha, hnačka, zvracanie, bolesti hlavy, svalov, chrbta, ...),

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať pozitívny test na COVID-19 za obdobie posledných 2 – 3 týždňov a pretrvávajúce príznaky tohto ochorenia,

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať nariadenú karanténu (POZOR ZMENA – karanténa trvá už 14 dní odo dňa odobratia pozitívneho testu; môže aj dlhšie, ak pretrvávajú príznaky),

- žiak 8. a 9.roč. + minimálne jeden z rodičov sa musia testovať (uvítame, ak sa budú testovať obaja rodičia) a musia mať negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní, príp. má doklad od lekára o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie starší ako 3 mesiace, príp. inú výnimku. Na testovanie môžu využiť ktorékoľvek MOM. Ak sa žiak a rodič neotestujú, tak dieťa nemôže navštevovať školu. (Pozn.: škola nevykonáva „kloktacie“ testy kvôli bezpečnostnému riziku – zamestnanci školy nie sú kompetentní manipulovať s rizikovým biologickým materiálom)

- v pondelok ráno 19.4.2021 (pozri nižšie termíny vstupov) musí prísť žiak 8. a 9.roč. do ZŠ v sprievode rodiča, odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnymi výsledkami testov žiaka a rodiča na COVID-19 alebo iným dokladom/potvrdením o výnimke (výnimky sú uvedené v čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti v bode 2. a - d),

Aby teda žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (platí aj pre školy).

- Prekrytie horných dýchacích ciest:

V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné: Žiaci v základných školách – II. stupeň sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.“ (Pozn.: žiaci 1.st. používajú rúško)

Termíny vstupu žiakov ZŠ do školy od 19.4.2021 do odvolania (Žiadame, aby ste ich dodržali!):

- žiaci 1. – 4.roč., ktorí navštevujú ranný ŠKD: od 6:15 do 7:00 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

- žiaci 1. – 4.roč.: ktorí nenavštevujú ranný ŠKD: od 7:00 do 7:20 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

- žiaci 8. roč.: 7:20 – 7:40 h cez vedľajší ľavý vchod do budovy školy (z átria)

- žiaci 9. roč.: 7:20 – 7:40 h cez vedľajší pravý vchod do budovy školy (z átria)

Stravovanie:

- žiaci 8. a 9.roč., ktorí majú prihlášku na stravovanie zo septembra 2020, budú automaticky prihlásení na stravovanie od 19.4.2021. Ak chcete žiaka 8. a 9.roč odhlásiť zo stravovania, urobte to najneskôr v piatok 16.4.2021 na tel.č. 037/658 11 92 alebo elektronicky do 9:00 h (uveďte aj, do akého dátumu bude odhlásený zo stravy).

Školská dochádzka žiaka ZŠ:

Podľa pokynov MŠVVaŠ SR v prípade, ak:

1) zákonný zástupca žiaka 1. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

2) ak zákonný zástupca žiaka 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

3) ak žiak 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

4) zákonný zástupca a žiak 2. st. ZŠ neabsolvujú testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

   a) ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

   b) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

   c) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

   a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

   b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno z rôznych dôvodov,

   c) ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

   Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Po návrate žiakov do školy škola prestáva vzdelávať dištančne/on-line, rodič so žiakom sa budú musieť vo vlastnom záujme informovať o preberanom obsahu učiva na jednotlivých vyučovacích hodinách.

Rozvrh hodín:

- dištančný (platí pre 1. – 9.roč.)

Školský klub detí:

- ranný ŠKD: 6:15 – 7:00 h (len pre deti, ktoré navštevujú ŠKD)

- popoludňajší ŠKD: do 16:00 h

Ďalšie informácie:

- Vstup cudzím osobám do priestorov školy je povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy.

- Rodičia žiakov ZŠ majú vstup do budovy školy zakázaný. Rodičia detí MŠ majú vstup do budovy školy zakázaný, učiteľ má právo rozhodnúť o vstupe rodiča do šatne MŠ.

- Deti MŠ a žiaci 1.st. ZŠ majú odporučené nosiť rúško, ktoré prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch a počas celého pobytu v škole.

- Žiaci 2.st. ZŠ majú povinnosť nosiť respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Dospelé osoby (zamestnanci i rodičia) majú povinnosť nosiť respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Pred vstupmi do budov školy musia všetci dodržiavať 2 m odstupy.

- Meranie teploty u detí/žiakov sa uskutočňuje vždy ráno pred vstupom do budovy školy. Meranie vykonávajú zamestnanci školy. Výsledky meraní sa nezaznamenávajú.

- V prípade, že sa u dieťaťa alebo v rodine vyskytne ochorenie alebo podozrenie na ochorenie na COVID-19, alebo sa dozviete o kontakte s pozitívnou osobou, musíte o tom ihneď informovať triednu učiteľku, všeobecného lekára a zostať v karanténe.

- Od 19.4.2021 sa rušia konzultácie s vyučujúcimi prostredníctvom TEAMS. Vprípade potreby si rodič môže telefonicky alebo e-mailom dohodnúť konzultáciu s pedagógmi v škole za predpokladu, že má negatívny COVID test a dodržiava predpísané protiepidemické opatrenia.

   V prípade, že sa v škole potvrdí prípad ochorenia na COVID-19 u dieťaťa alebo zamestnanca, škola sa riadi odporúčaniami alebo rozhodnutím RÚVZ alebo riaditeľky školy. Škola sa riadi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, platným COVID AUTOMATOM a rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR.

   Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste dodržiavali uvedené pokyny aj prísne protiepidemické opatrenia (R-O-R) a neposielali do školy dieťa, u ktorého sa prejavujú známky ochorenia, a ak viete, že niektorý člen domácnosti mal priamy kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19. Zostaňte v karanténe! Myslite na to, že svojím zodpovedným prístupom chránite aj pedagógov a ďalších zamestnancov školy, bez ktorých škola nemôže fungovať.

   Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Prílohy:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 2.stupeň ZŠ pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 1.stupeň ZŠ pdf


Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. r. 2021/2022

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 7. – 11. apríla 2021 - platí pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) - platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh - v čase:

   - utorok 13. apríla 2021 - od 7:00 h do 8:00 h

   - streda 14. apríla 2021 - od 12:30 h do 14:00 h

   Zápis sa vzťahuje na každé dieťa, ktoré do 31.augusta 2021 dovŕši vek 6 rokov (t.j. narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015) a na dieťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky k 1.9.2021. Prosíme, aby ste sa vopred oboznámili s Podmienkami prijatia a informáciami o škole - TU:pdf

   Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického zápisu:

   Žiadame rodičov predškolákov, aby od 7.apríla 2021 najneskôr do nedele 11. apríla 2021 vyplnili elektronický formulár o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ (pozri nižšie). Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + obe strany občianskeho preukazu rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ.  Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného zápisu:

   Žiadame rodičov predškolákov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Protokole o zápise do 1.ročníka – (pozri nižšie) a priniesli ho osobne v čase:

- utorok 13.apríla 2021 - od 7:00 h do 8:00 h

- streda 14.apríla 2020 - od 12:30 h do 14:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ.   Ak nemáte možnosť tlačiť Protokol o zápise, dostanete ho v deň zápisu v škole, kde ho aj vyplníte.

 

Poznámky:

   a) V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o určení starostlivosti a práv rodičov.

   b) Ak uvažujete u dieťaťa o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok, tak rozhodnutie riaditeľky školy je podmienené doručením písomného odporúčania detského lekára a písomného odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Tieto dve odporúčania je rodič z dôvodu súčasnej pandemickej situácie povinný doručiť škole najneskôr 31.5.2021.

   c) Nezabudnite čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s respirátorom na ústach a nose a s vydezinfikovanými rukami. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Pri nedodržaní uvedených podmienok nebudete vybavení!

Ďakujeme za porozumenie.

Formulár pre elektronický zápis - TU: internet - bude prístupný 7. - 11.4.2021

Formulár pre osobný zápis - TU: pdf - bude prístupný 12. - 14.4.2021

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny:

- od štvrtka 1. apríla do utorka 6. apríla vrátane (platí pre žiakov 1. - 9. roč.),

- vyučovanie pokračuje v stredu 7.apríla pre žiakov 1. stupňa prezenčne, pre žiakov 2. stupňa dištančne (pokiaľ nerozhodne ministerstvo školstva inak).

O prípadných zmenách Vás budeme ihneď informovať prostredníctvom webu školy.

 

Konzultácie

V prípade záujmu, môžu rodičia využiť konzultačné hodiny a kontaktovať počas nich triedneho učiteľa alebo vyučujúceho daného predmetu. Konzultácie prebiehajú po prihlásení sa žiackym kontom do aplikácie MS Teams v pondelok v čase od 17:00 do 17:30. Postup ako kontaktovať učiteľa nájdete TU!

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný