Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Zo života školy

Výzva k prevzatiu antigénových samotestov pre žiakov ZŠ

Prosíme rodičov tých žiakov ZŠ, ktorí do 25.8.2021 nahlásili triednym učiteľom záujem o sadu antigénových samotestov, aby si ich prišli prevziať do základnej školy v niektorom z týchto termínov:
piatok 27.8.2021 v čase 11:00 - 13:00 h
pondelok 30.8.2021 v čase 7:00 - 9:00 h
utorok 31.8.2021 v čase 7:00 - 9:00 h
Testy musí prevziať dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba), ktorá podpisuje prevzatie samotestov s návodom a s písomným upozornením, ako nakladať s testami.

Domáce samotestovanie žiakov ZŠ antigénovými testami – nahláste záujem!

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Samotestovanie odporúčame urobiť určite 2. septembra ráno v deň nástupu žiaka do školy a opakovane minimálne každý pondelok ráno, príp. 2x do týždňa (pondelok a štvrtok) alebo podľa potreby a zváženia rodičom, ak žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Pokiaľ sa rodič rozhodne pre možnosť domáceho antigénového samotestovania, je potrebné aby svoj záujem nahlásil prostredníctvom internetovej žiackej knižky IŽK – zsgolianovo.edupage.org najneskôr do stredy 25.8.2021 do 8:00 h - tento spôsob nahlasovania platí pre rodičov žiakov 2. – 9.ročníka ZŠ. Rodičia žiakov 1. ročníka môžu nahlásiť svoj záujem v rovnakom termíne prostredníctvom e-mailu školy zsgolianovo(at)gmail.com (pretože ešte nepoznajú prihlasovacie údaje do on-line prihlasovania prostredníctvom aSc Agendy) tak, že do mailu uvedú: Záujem o samotestovanie - meno a priezvisko žiaka, 1.ročník ZŠ.

Termín nahlasovania je záväzný. Na základe počtu prihlásených rodičov žiakov budú školám zaslané sady antigénových testov, ktoré ich budú distribuovať rodičom prihlásených žiakov. (termín distribúcie sa dozviete na webe školy)

Prosíme rodičov, aby využili tento pohodlný spôsob samotestovania žiakov, čím prispejú k bezpečnému prostrediu v škole. Ďakujeme za porozumenie.

Pri vykonávaní testu žiak pod dohľadom rodiča postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie pdf

Sprievodca pre samotestovanie pdf

 

Upozornenie - Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stavu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

Dotácia bude naďalej poskytovaná:

  1. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (deti bez daňového bonusu), ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu a preukázal túto skutočnosť žiadateľovi čestným vyhlásením.

Ak máte záujem v šk. roku 2021/2022 o dotáciu na stravu a spĺňate aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, treba priniesť príslušné dokumenty (k bodu a. a b.) alebo čestné vyhlásenie (k bodu c.) do kancelárie ZŠ pani Mistríkovej v termíne do 16.7.2021 do 12:00 hod.

 

Úplné znenie informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  pdf
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa pdf

 

 

Testovanie žiakov 9.ročníka T9-2021 ZRUŠENÉ

Oznamujeme, že rozhodnutím ministra školstva č. 2021/15060:1-A1810 zo dňa 27.05.2021 je zrušené externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl.

Rozhodnutie (TU).

Záložka do knihy spája školy

Záložky Ždaňa 2aV rámci 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze sme sa v tomto školskom roku zapojili do projektu, ktorého cieľom je podporiť čítanie u žiakov. Vyrábali sme záložky do kníh, ktoré sme následne zaslali do Základnej školy - Ždaňa. Dňa 24.5.2021 sme dostali krásny pozdrav so záložkami, ktoré vyrobili deti Základnej školy - Ždaňa. Záložky boli vyrobené rôznymi výtvarnými technikami, rôznych tvarov, motívov a inšpiratívnych slov, ktoré potešia každého vášnivého čitateľa. Za spoluprácu im veľmi pekne ďakujeme.

Diplom Cesko slovensky projekt Zalozka do knihy spaja skoly 2020

 

Zmena v testovaní žiakov 2.st. ZŠ na COVID-19 - aktualizácia od 3.5.2021

Od pondelka 3.mája 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška č. 197/2021 tým stratila platnosť.
Povinnosť predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je zachovaná.
 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti   

- platné od 3.5.2021 pre dieťa MŠ aj žiaka ZŠ

 doc  odt  pdf

 

Zmena v testovaní žiakov 2.st.ZŠ na COVID-19

Oznamujeme rodičom, že podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021 s platnosťou od 29.4.2021 sa menia podmienky testovania žiakov 2.st základnej školy takto:

  Dieťa materskej školy Žiak 1. st. základnej školy (1. - 4.roč.) Žiak 2. st. základnej školy (5. – 9.roč.)

Rodič dieťaťa MŠ Rodič žiaka 1.st. ZŠ

Rodič žiaka 2.st. ZŠ

Testovanie na COVID-19 netestuje sa netestuje sa

ZMENA

netestuje sa

Testuje sa naďalej
Frekvencia testovania x x x 7 - dňová
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rodič naďalej predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti po prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do školy, ktoré trvá viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov)

Viac:

- na webe školy a 

- vo vyhláške č. 197/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - TU: pdf

Tlačivá vyhlásenia o bezinfekčnosti:

- Dieťa navštevujúce materskú školu - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 1.st. ZŠ - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 2.st. ZŠ - TU: pdf

Oznam – Prijímanie detí do materskej školy na šk. r. 2021/2022

Oznamujeme, že podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 07. – 10. mája 2021 - platí  pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) - platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh - v čase:

   - utorok 11.mája 2021 - od 7:00 h do 10:00 h

   - streda 12.mája 2021 - od 8:00 h do 11:00 h

Prosíme, aby ste sa vopred oboznámiliPodmienkami prijímania a informáciami o škole - TU:pdf

Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby od 7. mája 2021 do 10. mája 2021 vyplnili elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Nájdete ho TU: internet(https://msgolianovo.edupage.org/register/). Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + 1. a 2. strana občianskeho preukazu rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy.   Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. Ak budú všetky údaje správne zadané, nemusíte chodiť osobne do školy. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy – nájdete ju TU:pdf (prístupná bude od 10.mája) a priniesli ju osobne v čase:

- utorok 11.mája 2021 - od 7:00 h do 10:00 h

- streda 12.mája 2021 - od 8:00 h do 11:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy.   Ak nemáte možnosť tlačiť Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, dostanete ju v deň osobného podávania žiadostí v škole, kde ju aj vyplníte.

Poznámky:

a) V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o určení starostlivosti a práv rodičov.

b) Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje (ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, tak dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt). Tlačivo Potvrdenie o zdravotnom stave (poskytne ho škola v prípade kladného rozhodnutia o prijímaní).

c) Nezabudnite presne/čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s respirátorom na ústach a nose a s vydezinfikovanými rukami. Pri vstupe do budovy školy sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 alebo potvrdením o platnej výnimke (podľa vyhl. č.187/2021 V.v.). V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení! Ďakujeme za porozumenie.

Návrat žiakov 5., 6., a 7.roč. ZŠ do školy – platnosť od 26.4.2021

Základná škola:

5. - 7.roč.: žiaci sa vracajú do školy v pondelok 26.4.2021

Všetci žiaci ZŠ sa v týždni od 26.4. – do 30.4.2021 učia ešte podľa dištančného rozvrhu.

Podmienky nástupu žiaka 5.- 7. roč. do školy:

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať prejavy ochorenia na COVID-19 (teplota, kašeľ, nádcha, hnačka, zvracanie, bolesti hlavy, svalov, chrbta, ...),

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať pozitívny test na COVID-19 za obdobie posledných 2 – 3 týždňov a pretrvávajúce príznaky tohto ochorenia,

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať nariadenú karanténu (POZOR ZMENA – karanténa trvá už 14 dní odo dňa odobratia pozitívneho testu; môže aj dlhšie, ak pretrvávajú príznaky),

- žiak 5., 6. a 7.roč. + minimálne jeden z rodičov sa musia testovať (uvítame, ak sa budú testovať obaja rodičia) a musia mať negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní, príp. má doklad o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie starší ako 180 dní, príp. inú výnimku. Na testovanie môžu využiť ktorékoľvek MOM. Ak sa žiak a rodič neotestujú, tak dieťa nemôže navštevovať školu. (Pozn.: škola nevykonáva „kloktacie“ testy kvôli bezpečnostnému riziku – zamestnanci školy nie sú kompetentní manipulovať s rizikovým biologickým materiálom), 

- v pondelok ráno 26.4.2021 (pozri nižšie termíny vstupov) musí prísť žiak 5. - 7.roč. do ZŠ v sprievode rodiča, odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnymi výsledkami testov žiaka a rodiča na COVID-19 alebo iným dokladom/potvrdením o výnimke (výnimky sú uvedené v čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti v bode 2). V prípade, že rodič nemôže prísť v pondelok ráno osobne spolu so žiakom do školy, tak môže sa vopred dohodnúť s triednym učiteľom o elektronickom dodaní potrebných potvrdení o teste na COVID-19 alebo výnimky.

Aby teda žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (platí aj pre školy).

Prekrytie horných dýchacích ciest:

V zmysle vyhlášky č. 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 19. apríla 2021 platí nasledovné: Žiaci v základných školách sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo rúško (respirátor vždy bez výdychového ventilu) a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.“

Termíny vstupu žiakov ZŠ do školy od 26.4.2021 do odvolania (Žiadame, aby ste ich dodržali!):

-  žiaci 1. – 4.roč., ktorí navštevujú ranný ŠKD: od 6:15 do 7:00 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

-  žiaci 1. – 4.roč., ktorí nenavštevujú ranný ŠKD: od 7:00 do 7:15 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

-  žiaci 8. a 9.roč.: od 7:15 do 7:30 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

- žiaci 5. a 6. roč.: 7:15 – 7:30 h cez vedľajší ľavý vchod do budovy školy (z átria)

-  žiaci 7. roč.: 7:15 – 7:30 h cez vedľajší pravý vchod do budovy školy (z átria)

Stravovanie:

- žiaci 5., 6. a 7.roč., ktorí majú prihlášku na stravovanie zo septembra 2020, budú automaticky prihlásení na stravovanie od 26.4.2021. Ak chcete žiaka 5., 6. a 7.roč odhlásiť zo stravovania, urobte to najneskôr v piatok 23.4.2021 na tel.č. 037/658 11 92 alebo elektronicky do 9:00 h (uveďte aj, do akého dátumu bude odhlásený zo stravy).

 Školská dochádzka žiaka ZŠ:

Podľa pokynov MŠVVaŠ SR v prípade, ak:

1) zákonný zástupca žiaka 1. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

2) ak zákonný zástupca žiaka 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

3) ak žiak 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

4) zákonný zástupca a žiak 2.st. ZŠ neabsolvujú testovanie

a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

   a) ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

   b) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

    c) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

   a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

   b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno z rôznych dôvodov,

   c) ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Po návrate žiakov do školy škola prestáva vzdelávať dištančne/on-line, rodič so žiakom sa budú musieť vo vlastnom záujme informovať o preberanom obsahu učiva na jednotlivých vyučovacích hodinách.

Rozvrh hodín:

- dištančný (platí pre 1. – 9.roč.)

Ďalšie informácie:

- Vstup cudzím osobám do priestorov školy je povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy.

- Rodičia žiakov ZŠ majú vstup do budovy školy zakázaný. Rodičia detí MŠ majú vstup do budovy školy zakázaný, učiteľ má právo rozhodnúť o vstupe rodiča do šatne MŠ.

- Deti MŠ majú odporučené nosiť rúško, ktoré prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných priestoroch.

- Žiaci ZŠ majú povinnosť nosiť rúško alebo respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Rodičia majú povinnosť nosiť respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Pred vstupmi do budov školy musia všetci dodržiavať 2 m odstupy.

- Meranie teploty u detí/žiakov sa uskutočňuje vždy ráno pred vstupom do budovy školy. Meranie vykonávajú zamestnanci školy. Výsledky meraní sa nezaznamenávajú.

- V prípade, že sa u dieťaťa alebo v rodine vyskytne ochorenie alebo podozrenie na ochorenie na COVID-19, alebo sa dozviete o kontakte s pozitívnou osobou, musíte o tom ihneď informovať triednu učiteľku, všeobecného lekára a zostať v karanténe.

   V prípade, že sa v škole potvrdí prípad ochorenia na COVID-19 u dieťaťa alebo zamestnanca, škola sa riadi odporúčaniami alebo rozhodnutím RÚVZ alebo riaditeľky školy.

   Škola sa riadi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, platným COVID AUTOMATOM a rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR.

   Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali uvedené pokyny aj prísne protiepidemické opatrenia (R-O-R) a neposielali do školy dieťa, u ktorého sa prejavujú známky ochorenia, a ak viete, že niektorý člen domácnosti mal priamy kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19. Zostaňte v karanténe! Myslite na to, že svojím zodpovedným prístupom chránite aj pedagógov a ďalších zamestnancov školy, bez ktorých škola nemôže fungovať.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

 

Prílohy:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 2.stupeň ZŠ pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 1.stupeň ZŠ pdf

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný