Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Zo života školy

Organizácia vyučovania od 2.11.2020

Pre III. tr. a IV. tr. ZŠ: Oznamujeme rodičom žiakov III. tr. a IV. tr. základnej školy, že od 2.novembra 2020 sa po prerušení obnovuje pre žiakov prezenčné vyučovanie (pozri upravený rozvrh hodín TU: internet).

Pre všetky deti MŠ + žiakov 1.st. ZŠ: Od 2.novembra 2020 musí dieťa/žiak pred vstupom do školy odovzdať pedagógovi školy vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo platné od 02.11.2020 - TU: pdf), inak mu nebude umožnený vstup do budovy. Do školy môže vstúpiť len také dieťa / taký žiak, ktorému nebola nariadená karanténa (ani rodinnému príslušníkovi) a ktoré nevykazujú známky ochorenia.

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 2.11.2020

Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, a žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, je povinný predložiť po celoplošnom testovaní (po 01.novembri 2020) pri prvom nástupe dieťaťa / žiaka do školy - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo je upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra a je platné od 02.11.2020. Toto nariadenie vydalo MŠVVaŠ SR.

Škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

Tlačivo - Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 02.11.2020pdf

Zdôvodňovanie neprítomnosti dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ v škole

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca.“

Z uvedeného vyplýva, že materské a základné školy sú povinné zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

 1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
 2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (RÚVZ alebo riaditeľom školy),
 3. ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa/žiaka.

Túto povinnosť majú školy vykonávať po uplynutí každého mesiaca. Údaje slúžia pre potreby sociálnej poisťovne.

       Na základe uvedeného škola žiada rodičov, aby vo vlastnom záujme bezodkladne oznamovali triednemu učiteľovi, či ide o neprítomnosť dieťaťa/žiaka z dôvodu uvedeného v bode a) a c), pretože o nej nemá informácie. V opačnom prípade sa rodič vystavuje možnému riziku nepreplatenia ošetrovného, ak oň bolo požiadané.

Na základe tohto nariadenia je dochádzka žiakov evidovaná dvoma spôsobmi:

 1. V edupage evidujeme fyzickú prítomnosť žiakov v škole pre sociálnu poisťovňu podľa „pípnutia“, čiže žiaci sú neprítomní
 2. V teamsoch evidujeme prítomnosť žiakov na on line vyučovaní pre potreby klasifikácie žiakov.

Upozornenie – prerušenie vyučovania v III.tr. od 26.10.2020 do odvolania

Podľa odporúčania RÚVZ v Nitre prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v  III.tr. základnej školy od pondelka 26.10.2020, t.j. uvedení žiaci sa nesmú zúčastňovať vyučovania ani výchovného procesu v ŠKD. Toto opatrenie sa realizuje z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Trvanie domácej izolácie u žiakov z uvedenej triedy základnej školy je potrebné iba na nevyhnutný čas (do ukončenia laboratórnych vyšetrení u osôb podozrivých z nákazy). O ukončení domácej karantény budú rodičia žiakov III. tr. informovaní prostredníctvom Edupage a webového sídla školy.

Žiakom budú zadané pokyny na domáce vzdelávanie prostredníctvom Edupage (ak nebude dohodnuté inak).

Dištančné vzdelávanie + Zmena termínu jesenných prázdnin

Žiaci 5.- 9. roč. základnej školy sa od pondelka 26. okt. 2020 do odvolania budú vzdelávať dištančne, t.j. doma. Táto forma vzdelávania je povinná pre všetkých žiakov 2.st. ZŠ. (v zmysle rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR z 23.10.2020 pod č. 2020/17949:1A1810).

Žiaci 1. – 4. roč. základnej školy sa budú vzdelávať bez zmeny prezenčne (tak ako doteraz – v škole). Dochádzka žiakov 1.st. ZŠ na vyučovanie do školy je povinná pre všetkých žiakov. (Upozornenie: žiaci IV.tr. až do odvolania zostávajú ešte z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení stále doma, pokyny na domáce vzdelávanie majú zadávané prostredníctvom Edupage. Po skončení týchto opatrení sa vrátia k prezenčnej forme vzdelávania).

Úsek materskej školy pracuje bez obmedzenia okrem 30. októbra, 2., 6. a 9. novembra 2020. V týchto dňoch je prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu prevádzkových a protiepidemických opatrení.

Úsek školského klubu detí pracuje bez obmedzenia tak ako doteraz.

Rodičia sú povinní každý deň sledovať web školy (kvôli zverejňovaniu dôležitých informácií).

Jesenné prázdniny – zmena (v uvedené dni sa v 1. – 9. roč. ZŠ nevyučuje):

30. október 2020 (piatok)

2. november 2020 (pondelok)

6.november 2020 (piatok)

9.november 2020 (pondelok)

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať u žiakov 5. – 9.roč. základnej školy nasledovne:

-          Pre zjednotenie dištančných prostriedkov vzdelávania bude preberané učivo s domácou úlohou a prípadnými ďalšími prílohami zverejňované na Edupage.

-          On-line vyučovacie hodiny (SJL, ANJ, MAT, FYZ, CHEM, GEO, BIO, OBN, DEJ, NAV, ETV) budú prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (TU!internet - vpravo hore prekliknite miesto STÁLY ROZVRH - Dištančný rozvrh) cez aplikáciu Microsoft Teams. Úlohy na niektoré predmety (HUV, VYV, TECH, TŠV, INF) budú zadávané na Edupage bez on-line vzdelávania. Časový rozvrh on-line vyučovania:

1.hodina    7:30 - 8:30
2.hodina    8:40 - 9:40
3.hodina    9:50 - 10:50
4.hodina    11:00 - 12:00
5.hodina    12:10 - 12:55

Pozn.: Kvôli prepojeniu vyučovania 1. a 2.st. (učitelia 1. st. učia aj na 2. st. a učitelia 2. st. učia aj na 1. st.) je upravené vyučovanie aj na 1. st. (pozri upravený rozvrh hodín). Časový rozvrh je platný pre všetky ročníky ZŠ.

-          Heslá k Edupage a Microsoft Teams boli poskytnuté každému žiakovi na začiatku septembra. Žiaci v mesiacoch september a október boli na vyučovacích hodinách pripravovaní na dištančné vzdelávanie po praktickej stránke, precvičovali si jednotlivé postupy potrebné k tejto forme vzdelávania.

-          Táto forma vzdelávania je povinná pre všetkých žiakov 2.st., rovnako je povinné aj vypracovávanie úloh, ktoré budú zadávať vyučujúci. Na základe výsledkov domácej práce budú žiaci aj hodnotení.

-          Po prieskume v mesiaci september a október, ktorý súvisel s možnosťami pripojenia domácností žiakov na internet, môže naša škola využívať elektronické dištančné vzdelávanie. Žiaci, ktorí nemajú túto možnosť (triedni učitelia majú o nich informáciu), budú dostávať úlohy v tlačenej podobe - pedagogická asistentka im ich vloží do poštovej schránky doma 26.X., 3.XI., 10.XI., 16.XI. a 23.XI.2020 medzi 9:00 – 10:00 h (ak nebude dohodnuté inak). Žiaci budú mať povinnosť počas týždňa zadania vypracovať podľa pokynov vyučujúcich a pripraviť ich na odovzdanie pedagogickej asistentke v čase medzi 10:00 – 11:00 h v dňoch 29.X., 5.XI., 13.XI., 20.XI. a 27.XI.

-          Rodičia sú povinní zabezpečiť dostupnými možnosťami kontrolu nad dištančným vzdelávaním svojho dieťaťa (včasné pripájanie sa na on-line hodiny, učenie sa, vypracovávanie úloh).

-          Počas dištančného vzdelávania žiaci 2.st. nemajú povolené stravovať sa v ŠJ.

-          Technická podpora: Ing. Jozef Ďurina - durinaj(at)zsgolianovo.eu  / (at) = @

-          Špeciálno-pedagogická podpora: PaedDr. Helena Klundová - klundovah(at)zsgolianovo.eu  / (at) = @

-          Komunikácia so školou výlučne elektronicky:

-          prostredníctvom triednych učiteľov,

-          telefonicky (037/658 11 63),

-          e-mailom: zsgolianovo(at)gmail.com  / (at) = @

               Prosíme rodičov, aby si aj v tejto zložitej dobe zachovali ústretovosť v komunikácii a boli nastavení na pozitívnu spoluprácu. Ďakujeme.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia dodržať platné protiepidemické opatrenia (rúško prekrývajúce nos a ústa - odstup - dezinfekcia rúk).

Doplnok upozornenia – Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v VI.tr. základnej školy od štvrtka 22.10.2020 do odvolania

Podľa odporúčania RÚVZ v Nitre zo dňa 21.10.2020 prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v VI. tr. základnej školy od štvrtka 22.10.2020, t.j. uvedení žiaci sa nesmú zúčastňovať vyučovania. Toto opatrenie sa realizuje z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Trvanie domácej izolácie u žiakov z uvedenej triedy základnej školy je potrebné iba na nevyhnutný čas (do ukončenia laboratórnych vyšetrení u osôb podozrivých z nákazy). O ukončení domácej karantény budú rodičia žiakov VI. tr. informovaní prostredníctvom Edupage a webového sídla školy.

Žiakom budú zadané pokyny na domáce vzdelávanie prostredníctvom Edupage.

Upozornenie – Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v IV.tr. a VIII.tr. základnej školy od stredy 21.10.2020 do odvolania

Podľa odporúčania RÚVZ v Nitre zo dňa 20.10.2020 pod č. HDM/A/2020/015239 prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v IV. a VIII.tr. základnej školy od stredy 21.10.2020, t.j. uvedení žiaci sa nesmú zúčastňovať vyučovania ani výchovného procesu v ŠKD. Toto opatrenie sa realizuje z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Trvanie domácej izolácie u žiakov z uvedených tried základnej školy je potrebné iba na nevyhnutný čas (do ukončenia laboratórnych vyšetrení u osôb podozrivých z nákazy). O ukončení domácej karantény budú rodičia žiakov IV. a VIII. tr. informovaní prostredníctvom Edupage a webového sídla školy.

Žiakom budú zadané pokyny na domáce vzdelávanie prostredníctvom Edupage.

 

Upozornenie – platnosť od 15.10.2020 do odvolania

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod sp. zn. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020 upozorňujeme na povinnosť:

- nosiť rúško (musí byť prekrytý nos i ústa):

 • v exteriéri aj interiéri školy – platí pre všetkých žiakov 1. – 9. roč. ZŠ (aj počas vyučovacích hodín), ich rodičov, zamestnancov školy a iné osoby s povoleným vstupom so súhlasom riaditeľky školy
 • v exteriéri a pri premiešavaní skupín v interiéri – pre deti MŠ.

Výnimka (nenosiť rúško) platí pre:

 • deti MŠ vo svojich triedach.

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov veku dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch aj v interiéroch budov s rúškom (prekrytím horných dýchacích ciest).

Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu pod č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.10.2020 s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania sa:

 • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie,
 • v šk.r. 2020/21 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:
 1. výlety a exkurzie,
 2. športové výcviky a školské športové súťaže,
 3. pobyty a aktivity v škole v prírode,
 4. kurzy na ochranu života a zdravia,
 5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
 6. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Škola neposkytuje fyzickým a právnickým osobám telocvičňu ani iné vnútorné priestory na prenájom.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa navštevujúceho materskú školu a žiaka navštevujúceho základnú školu. Obmedzenia vstupu pre rodičov sú nezmenené (pozri pokyn nižšie z 30.09.2020).

Na komunikáciu so školou slúži výlučne kontakt:

-  telefonický (037/658 11 63),

-  e-mailový (zsgolianovo(at)gmail.com),

- elektronický – Edupage alebo Office 365 (s triednym učiteľom).

Upozornenie

Rodič je povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf ! Toto vyhlásenie musí žiak odovzdať ihneď pri vstupe do budovy školy službu konajúcemu pedagógovi. Inak sa nemôže zúčastniť vzdelávania.

Pokyn riaditeľky školy zo dňa 30.09.2020 s platnosťou od 01.10.2020

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod sp. zn. OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020 a podľa aktualizovaných usmernení MŠVVaŠ SR riaditeľka školy upozorňuje na dodržiavanie týchto kritérií:

-          Povinnosť nosiť rúško:

 1. v exteriéri – platí pre všetky deti MŠ, všetkých žiakov ZŠ, ich rodičov, zamestnancov a iné osoby,
 2. v interiéri – platí pre:
 • žiakov 5. – 9. roč. ZŠ vo všetkých vnútorných priestoroch, aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu vo vlastných triedach,
 • žiakov 1. – 4. roč. ZŠ a deti MŠ pri pohybe v spoločných priestoroch (okrem vlastnej triedy),
 • všetky deti MŠ a všetkých žiakov ZŠ v prípade, keď dochádza k premiešavaniu tried/oddelení,
 • zamestnancov školy,
 • osoby s povoleným vstupom so súhlasom riaditeľky školy.

Napriek tomu, že žiaci 1.st. ZŠ a deti MŠ nemajú povinnosť nosiť rúško vo svojej triede, uvítame, ak ho budú nosiť (kvôli ochrane zdravia pedagógov).

-          Zákaz vstupu rodičom do budovy ZŠ aj MŠ – trvá naďalej do odvolania. Rodičia žiakov ZŠ a detí MŠ sa nesmú neprimerane dlho zdržiavať vo vstupnej chodbe ZŠ a šatni MŠ. Do týchto priestorov vstúpia len na nevyhnutne potrebný čas.

-          Dodržiavať odstupy na 2 m v prípade zhromaždenia sa viacerých osôb v jednom čase a mieste.

-          Dezinfikovať si ruky pri vstupe do budov školy.

-          Žiaci majú zákaz zdržiavať sa v škole v mimovyučovacom čase.

-          Príchod žiakov na vyučovanie:

 • žiaci 1.st. ZŠ, ktorí navštevujú ŠKD: 6:15 – 7:10 h do ranného klubu,
 • žiaci 1.st. ZŠ, ktorí nenavštevujú ŠKD a žiaci 2.st. ZŠ: 7:10 – 7:25 h – po prezutí idú žiaci hneď do tried, nezdržiavajú sa na chodbách (upozorňujeme, že títo žiaci nebudú vpustení do pavilónu skôr, ako je uvedené).

-          Rodič je naďalej povinný:

 • bezodkladne oznamovať triednemu učiteľovi nariadenú karanténu v rodine žiaka/dieťaťa, ochorenie alebo podozrenie na ochorenie COVID-19 v rodine žiaka/dieťaťa alebo samotného dieťaťa/žiaka (za týchto podmienok je dieťa/žiak zo školy vylúčené/ý) ,
 • zabezpečiť denne pre svoje dieťa min. 2 rúška, papierové vreckovky a čistý opraný uterák,
 • predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf (pre iný formát pozri Tlačivá),
 • pri prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (ospravedlnenku od lekára),
 • neposielať do školy (ZŠ aj MŠ) dieťa s príznakmi ochorenia (zažívacie problémy, hnačka, vracanie, teplota, kašeľ, zahlienenie bakteriálneho pôvodu, zápal spojiviek a i. ).
 • Pravidelne sledovať web školy, internetovú žiacku knižku, oznamy na vstupoch do školy.

-          Rodič má právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodu ochorenia (okrem ochorenia na COVID-19) v trvaní max. 5 po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) – bez lekárskeho ospravedlnenia.

-          Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia bez ohľadu na farbu semaforu školy sa nebudú organizovať školy v prírode, kurzy lyžovania, plávania, korčuľovania, kultúrne, umelecké a iné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu, akadémie. Zasadnutia rady rodičov, zasadnutia rady školy, rodičovské združenia budú realizované výlučne dištančnou formou – elektronickou cestou, príp. formou oznamov v žiackej knižke.

-          Hodiny telesnej výchovy sa budú realizovať mimo telocvične len teoretickou formou (príp. formou vychádzok). Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa žiaci odievali primerane poveternostným podmienkam.

-          Deti MŠ budú vykonávať telovýchovné činnosti len mimo tried a telocvične formou vychádzok. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa deti odievali primerane poveternostným podmienkam.

-          Žiaci počas prestávok nevychádzajú z tried a nezdržiavajú sa ani na chodbách a toaletách.

-          Záujmové vzdelávanie (krúžky) sa nekonajú až do odvolania (výnimku majú len žiaci 9.roč.).

 

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19.

Uvedené protiepidemické podmienky sa aktualizujú podľa pokynov Hlavného hygienika SR, RÚVZ, MŠVVaŠ a krízového štábu. Platia vždy do vydania nových pokynov.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný