Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stavu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

Dotácia bude naďalej poskytovaná:

  1. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (deti bez daňového bonusu), ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu a preukázal túto skutočnosť žiadateľovi čestným vyhlásením.

Ak máte záujem v šk. roku 2021/2022 o dotáciu na stravu a spĺňate aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, treba priniesť príslušné dokumenty (k bodu a. a b.) alebo čestné vyhlásenie (k bodu c.) do kancelárie ZŠ pani Mistríkovej v termíne do 16.7.2021 do 12:00 hod.

 

Úplné znenie informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  pdf
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa pdf

 

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný