Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Základná škola:

5. - 7.roč.: žiaci sa vracajú do školy v pondelok 26.4.2021

Všetci žiaci ZŠ sa v týždni od 26.4. – do 30.4.2021 učia ešte podľa dištančného rozvrhu.

Podmienky nástupu žiaka 5.- 7. roč. do školy:

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať prejavy ochorenia na COVID-19 (teplota, kašeľ, nádcha, hnačka, zvracanie, bolesti hlavy, svalov, chrbta, ...),

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať pozitívny test na COVID-19 za obdobie posledných 2 – 3 týždňov a pretrvávajúce príznaky tohto ochorenia,

- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať nariadenú karanténu (POZOR ZMENA – karanténa trvá už 14 dní odo dňa odobratia pozitívneho testu; môže aj dlhšie, ak pretrvávajú príznaky),

- žiak 5., 6. a 7.roč. + minimálne jeden z rodičov sa musia testovať (uvítame, ak sa budú testovať obaja rodičia) a musia mať negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní, príp. má doklad o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie starší ako 180 dní, príp. inú výnimku. Na testovanie môžu využiť ktorékoľvek MOM. Ak sa žiak a rodič neotestujú, tak dieťa nemôže navštevovať školu. (Pozn.: škola nevykonáva „kloktacie“ testy kvôli bezpečnostnému riziku – zamestnanci školy nie sú kompetentní manipulovať s rizikovým biologickým materiálom), 

- v pondelok ráno 26.4.2021 (pozri nižšie termíny vstupov) musí prísť žiak 5. - 7.roč. do ZŠ v sprievode rodiča, odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnymi výsledkami testov žiaka a rodiča na COVID-19 alebo iným dokladom/potvrdením o výnimke (výnimky sú uvedené v čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti v bode 2). V prípade, že rodič nemôže prísť v pondelok ráno osobne spolu so žiakom do školy, tak môže sa vopred dohodnúť s triednym učiteľom o elektronickom dodaní potrebných potvrdení o teste na COVID-19 alebo výnimky.

Aby teda žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (platí aj pre školy).

Prekrytie horných dýchacích ciest:

V zmysle vyhlášky č. 175/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 19. apríla 2021 platí nasledovné: Žiaci v základných školách sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo rúško (respirátor vždy bez výdychového ventilu) a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.“

Termíny vstupu žiakov ZŠ do školy od 26.4.2021 do odvolania (Žiadame, aby ste ich dodržali!):

-  žiaci 1. – 4.roč., ktorí navštevujú ranný ŠKD: od 6:15 do 7:00 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

-  žiaci 1. – 4.roč., ktorí nenavštevujú ranný ŠKD: od 7:00 do 7:15 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

-  žiaci 8. a 9.roč.: od 7:15 do 7:30 h cez hlavný vchod budovy ZŠ

- žiaci 5. a 6. roč.: 7:15 – 7:30 h cez vedľajší ľavý vchod do budovy školy (z átria)

-  žiaci 7. roč.: 7:15 – 7:30 h cez vedľajší pravý vchod do budovy školy (z átria)

Stravovanie:

- žiaci 5., 6. a 7.roč., ktorí majú prihlášku na stravovanie zo septembra 2020, budú automaticky prihlásení na stravovanie od 26.4.2021. Ak chcete žiaka 5., 6. a 7.roč odhlásiť zo stravovania, urobte to najneskôr v piatok 23.4.2021 na tel.č. 037/658 11 92 alebo elektronicky do 9:00 h (uveďte aj, do akého dátumu bude odhlásený zo stravy).

 Školská dochádzka žiaka ZŠ:

Podľa pokynov MŠVVaŠ SR v prípade, ak:

1) zákonný zástupca žiaka 1. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

2) ak zákonný zástupca žiaka 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

3) ak žiak 2. st. ZŠ neabsolvuje testovanie alebo

4) zákonný zástupca a žiak 2.st. ZŠ neabsolvujú testovanie

a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

   a) ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

   b) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

    c) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

   a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

   b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno z rôznych dôvodov,

   c) ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Po návrate žiakov do školy škola prestáva vzdelávať dištančne/on-line, rodič so žiakom sa budú musieť vo vlastnom záujme informovať o preberanom obsahu učiva na jednotlivých vyučovacích hodinách.

Rozvrh hodín:

- dištančný (platí pre 1. – 9.roč.)

Ďalšie informácie:

- Vstup cudzím osobám do priestorov školy je povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy.

- Rodičia žiakov ZŠ majú vstup do budovy školy zakázaný. Rodičia detí MŠ majú vstup do budovy školy zakázaný, učiteľ má právo rozhodnúť o vstupe rodiča do šatne MŠ.

- Deti MŠ majú odporučené nosiť rúško, ktoré prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných priestoroch.

- Žiaci ZŠ majú povinnosť nosiť rúško alebo respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Rodičia majú povinnosť nosiť respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

- Pred vstupmi do budov školy musia všetci dodržiavať 2 m odstupy.

- Meranie teploty u detí/žiakov sa uskutočňuje vždy ráno pred vstupom do budovy školy. Meranie vykonávajú zamestnanci školy. Výsledky meraní sa nezaznamenávajú.

- V prípade, že sa u dieťaťa alebo v rodine vyskytne ochorenie alebo podozrenie na ochorenie na COVID-19, alebo sa dozviete o kontakte s pozitívnou osobou, musíte o tom ihneď informovať triednu učiteľku, všeobecného lekára a zostať v karanténe.

   V prípade, že sa v škole potvrdí prípad ochorenia na COVID-19 u dieťaťa alebo zamestnanca, škola sa riadi odporúčaniami alebo rozhodnutím RÚVZ alebo riaditeľky školy.

   Škola sa riadi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, platným COVID AUTOMATOM a rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR.

   Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali uvedené pokyny aj prísne protiepidemické opatrenia (R-O-R) a neposielali do školy dieťa, u ktorého sa prejavujú známky ochorenia, a ak viete, že niektorý člen domácnosti mal priamy kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19. Zostaňte v karanténe! Myslite na to, že svojím zodpovedným prístupom chránite aj pedagógov a ďalších zamestnancov školy, bez ktorých škola nemôže fungovať.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

 

Prílohy:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 2.stupeň ZŠ pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Rodič a žiak 1.stupeň ZŠ pdf

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný