Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Oznamujeme, že na základe opatrenia hlavného hygienika SR, na základe rozhodnutia  MŠVVaŠ zo dňa 09.06.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Obce Golianovo zo dňa 10.06.2020 otvárame úsek základnej školy (obnovujeme vyučovanie) pre žiakov 1. – 5. ročníka od pondelka 15. júna 2020.

Do školy môže nastúpiť žiak, ktorý neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – rodič pri príchode žiaka do školy 15. júna 2020 odovzdá pedagógovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pdf. Bez čestného vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy. Čestné vyhlásenie prináša rodič opakovane vždy, keď žiak preruší dochádzku do školy z akýchkoľvek dôvodov v trvaní viac ako 3 dni.

Ranný klub v čase od 6:15 do 7:15 h je určený výlučne pre žiakov 1.- 4. ročníka, ktorí sú prijatí do školského klubu a ktorých rodičia odchádzajú do práce v skorších ranných hodinách. Ostatní žiaci, ktorých rodičia odchádzajú do práce neskôr, a žiaci 5. ročníka majú povolený vstup do areálu a budovy školy výlučne v čase od 7:15 do 7:30 h - majú zakázané zdržiavať sa v skoršom čase pred budovou školy a vstupovať do budovy školy.

Žiak vstúpi do budovy školy s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami. Do školy si každý žiak prinesie prezuvky, 2 rúška zabalené v igelitovom vrecku, balíček papierových hygienických vreckoviek/utierok, toaletný papier, mydlo a každý deň čistý vypratý a vyžehlený uterák. Zo školských potrieb si v 1.deň prinesie zošity/pracovné zošity zo všetkých vyučovacích predmetov, učebnice zo SJL, MAT a ANJ, žiacku knižku, poznámkový zošit/zrkadielko, rysovacie pomôcky, farbičky, peračník, tyčinkové lepidlo, nožnice.

Režim dňa:  
6:15 –  7:15  ranný klub pre žiakov ŠKD z 1. – 4. roč.
7:15 –  7:30  vstup do budovy školy pre žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD a pre žiakov 5. roč.
 7:30 – 11:30  vyučovanie pre 1. a 2. roč., po ňom obed
 7:30 – 12:00  vyučovanie pre 3. – 5. roč., po ňom obed
11:30 – 16:00  ŠKD pre prihlásených žiakov z 1. – 4. roč.

    

Rodičia môžu vstupovať do budovy školy len v nevyhnutnom prípade a na minimálny čas s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami. Dieťa z ŠKD preberajú tak, že sa ohlásia príslušnému vychovávateľovi a čakajú svoje dieťa vonku pred budovou, kým si dieťa pobalí veci a prezuje sa – nezdržiavajú sa na chodbách ani v triede!

Úsek materskej školy je od 15.06.2020 do 30.06.2020 v plnej prevádzke max. na 10 hodín v čase od 6:15 h do 16:15 h. Rodič dieťaťa, ktoré nenavštevovalo MŠ od 1.6.2020 a nemá záujem o nástup do MŠ od 15. júna, oznámi do 15.6.2020 do 8:00 h túto skutočnosť pedagógovi MŠ obvyklým spôsobom – t.j. odhlási ho z činnosti. Do školy môže nastúpiť dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – rodič pri príchode dieťaťa do školy 15. júna 2020 odovzdá pedagógovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pdf – to platí pre deti nastupujúce prvýkrát do MŠ od obnovenia dochádzky do MŠ. Bez čestného vyhlásenia nebude dieťaťu umožnený vstup do školy. Čestné vyhlásenie prináša rodič opakovane vždy, keď dieťa preruší dochádzku do školy z akýchkoľvek dôvodov v trvaní viac ako 3 dni.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 Čestné vyhlásenie pdf

Poznámka: V prípade, že nemáte možnosť si vytlačiť a vyplniť čestné vyhlásenie vopred, tak to budete mať možnosť urobiť pri vstupe do budovy.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný