Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Základná škola s materskou školou, Golianovo 60

Z Á P I S 

do  1.ročníka ZŠ

na školský rok 2017/2018

bude  

v pondelok 3. apríla 2017

v budove ZŠ – v I.triede na prízemí

v čase od 13:00 do 17:00 h - hromadný zápis detí

(v dňoch 4.- 6.4.2017 od 13:30 do 15:00 h v kancelárii školy v tom prípade, ak vám termín hromadného zápisu nevyhovuje)

Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:
- na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
- do školského klubu detí
 
Škola ponúka:
- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
- inovačné prvky alternatívneho vyučovania, zážitkové učenie
- vyučovanie informatiky od 2.ročníka
- nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet
- bohatú krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej
- elektronickú žiacku knižku
- služby školského špeciálneho pedagóga priamo vo vyučovacom procese
- kvalifikovaný pedagogický zbor
- telesnú a športovú činnosť zameranú na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, korčuľovanie, plávanie a i.)
 
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa
- v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie u určení starostlivosti a práv rodičov
 
Dôležité upozornenie:
   Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2017 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    
 
Informácie na tel.č. 037/658 11 63
 

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Najbližšie prázdniny

 

 

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný