Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Základná škola s materskou školou, Golianovo 60

Z Á P I S 

do  1.ročníka ZŠ

na školský rok 2017/2018

bude  

v pondelok 3. apríla 2017

v budove ZŠ – v I.triede na prízemí

v čase od 13:00 do 17:00 h - hromadný zápis detí

(v dňoch 4.- 6.4.2017 od 13:30 do 15:00 h v kancelárii školy v tom prípade, ak vám termín hromadného zápisu nevyhovuje)

Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:
- na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
- do školského klubu detí
 
Škola ponúka:
- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
- inovačné prvky alternatívneho vyučovania, zážitkové učenie
- vyučovanie informatiky od 2.ročníka
- nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet
- bohatú krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej
- elektronickú žiacku knižku
- služby školského špeciálneho pedagóga priamo vo vyučovacom procese
- kvalifikovaný pedagogický zbor
- telesnú a športovú činnosť zameranú na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, korčuľovanie, plávanie a i.)
 
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa
- v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie u určení starostlivosti a práv rodičov
 
Dôležité upozornenie:
   Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2017 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    
 
Informácie na tel.č. 037/658 11 63
 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný