Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod sp. zn. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020 upozorňujeme na povinnosť:

- nosiť rúško (musí byť prekrytý nos i ústa):

 • v exteriéri aj interiéri školy – platí pre všetkých žiakov 1. – 9. roč. ZŠ (aj počas vyučovacích hodín), ich rodičov, zamestnancov školy a iné osoby s povoleným vstupom so súhlasom riaditeľky školy
 • v exteriéri a pri premiešavaní skupín v interiéri – pre deti MŠ.

Výnimka (nenosiť rúško) platí pre:

 • deti MŠ vo svojich triedach.

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov veku dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch aj v interiéroch budov s rúškom (prekrytím horných dýchacích ciest).

Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu pod č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.10.2020 s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania sa:

 • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie,
 • v šk.r. 2020/21 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:
 1. výlety a exkurzie,
 2. športové výcviky a školské športové súťaže,
 3. pobyty a aktivity v škole v prírode,
 4. kurzy na ochranu života a zdravia,
 5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
 6. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Škola neposkytuje fyzickým a právnickým osobám telocvičňu ani iné vnútorné priestory na prenájom.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa navštevujúceho materskú školu a žiaka navštevujúceho základnú školu. Obmedzenia vstupu pre rodičov sú nezmenené (pozri pokyn nižšie z 30.09.2020).

Na komunikáciu so školou slúži výlučne kontakt:

-  telefonický (037/658 11 63),

-  e-mailový (zsgolianovo(at)gmail.com),

- elektronický – Edupage alebo Office 365 (s triednym učiteľom).

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný