Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod sp. zn. OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020 a podľa aktualizovaných usmernení MŠVVaŠ SR riaditeľka školy upozorňuje na dodržiavanie týchto kritérií:

-          Povinnosť nosiť rúško:

 1. v exteriéri – platí pre všetky deti MŠ, všetkých žiakov ZŠ, ich rodičov, zamestnancov a iné osoby,
 2. v interiéri – platí pre:
 • žiakov 5. – 9. roč. ZŠ vo všetkých vnútorných priestoroch, aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu vo vlastných triedach,
 • žiakov 1. – 4. roč. ZŠ a deti MŠ pri pohybe v spoločných priestoroch (okrem vlastnej triedy),
 • všetky deti MŠ a všetkých žiakov ZŠ v prípade, keď dochádza k premiešavaniu tried/oddelení,
 • zamestnancov školy,
 • osoby s povoleným vstupom so súhlasom riaditeľky školy.

Napriek tomu, že žiaci 1.st. ZŠ a deti MŠ nemajú povinnosť nosiť rúško vo svojej triede, uvítame, ak ho budú nosiť (kvôli ochrane zdravia pedagógov).

-          Zákaz vstupu rodičom do budovy ZŠ aj MŠ – trvá naďalej do odvolania. Rodičia žiakov ZŠ a detí MŠ sa nesmú neprimerane dlho zdržiavať vo vstupnej chodbe ZŠ a šatni MŠ. Do týchto priestorov vstúpia len na nevyhnutne potrebný čas.

-          Dodržiavať odstupy na 2 m v prípade zhromaždenia sa viacerých osôb v jednom čase a mieste.

-          Dezinfikovať si ruky pri vstupe do budov školy.

-          Žiaci majú zákaz zdržiavať sa v škole v mimovyučovacom čase.

-          Príchod žiakov na vyučovanie:

 • žiaci 1.st. ZŠ, ktorí navštevujú ŠKD: 6:15 – 7:10 h do ranného klubu,
 • žiaci 1.st. ZŠ, ktorí nenavštevujú ŠKD a žiaci 2.st. ZŠ: 7:10 – 7:25 h – po prezutí idú žiaci hneď do tried, nezdržiavajú sa na chodbách (upozorňujeme, že títo žiaci nebudú vpustení do pavilónu skôr, ako je uvedené).

-          Rodič je naďalej povinný:

 • bezodkladne oznamovať triednemu učiteľovi nariadenú karanténu v rodine žiaka/dieťaťa, ochorenie alebo podozrenie na ochorenie COVID-19 v rodine žiaka/dieťaťa alebo samotného dieťaťa/žiaka (za týchto podmienok je dieťa/žiak zo školy vylúčené/ý) ,
 • zabezpečiť denne pre svoje dieťa min. 2 rúška, papierové vreckovky a čistý opraný uterák,
 • predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf (pre iný formát pozri Tlačivá),
 • pri prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (ospravedlnenku od lekára),
 • neposielať do školy (ZŠ aj MŠ) dieťa s príznakmi ochorenia (zažívacie problémy, hnačka, vracanie, teplota, kašeľ, zahlienenie bakteriálneho pôvodu, zápal spojiviek a i. ).
 • Pravidelne sledovať web školy, internetovú žiacku knižku, oznamy na vstupoch do školy.

-          Rodič má právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodu ochorenia (okrem ochorenia na COVID-19) v trvaní max. 5 po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) – bez lekárskeho ospravedlnenia.

-          Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia bez ohľadu na farbu semaforu školy sa nebudú organizovať školy v prírode, kurzy lyžovania, plávania, korčuľovania, kultúrne, umelecké a iné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu, akadémie. Zasadnutia rady rodičov, zasadnutia rady školy, rodičovské združenia budú realizované výlučne dištančnou formou – elektronickou cestou, príp. formou oznamov v žiackej knižke.

-          Hodiny telesnej výchovy sa budú realizovať mimo telocvične len teoretickou formou (príp. formou vychádzok). Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa žiaci odievali primerane poveternostným podmienkam.

-          Deti MŠ budú vykonávať telovýchovné činnosti len mimo tried a telocvične formou vychádzok. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa deti odievali primerane poveternostným podmienkam.

-          Žiaci počas prestávok nevychádzajú z tried a nezdržiavajú sa ani na chodbách a toaletách.

-          Záujmové vzdelávanie (krúžky) sa nekonajú až do odvolania (výnimku majú len žiaci 9.roč.).

 

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19.

Uvedené protiepidemické podmienky sa aktualizujú podľa pokynov Hlavného hygienika SR, RÚVZ, MŠVVaŠ a krízového štábu. Platia vždy do vydania nových pokynov.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy