Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Oznamujeme, že v zmysle opatrenia hlavného hygienika SR, v zmysle rozhodnutia  MŠVVaŠ zo dňa 16.06.2020 a v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa školy obnovujeme vyučovanie aj pre žiakov 6. – 9. ročníka od pondelka 22.júna 2020.

Do školy môže nastúpiť žiak, ktorý neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – rodič pri príchode žiaka do školy 22.júna 2020 odovzdá pedagógovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie pdf. Bez čestného vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy. Čestné vyhlásenie prináša rodič opakovane vždy, keď žiak preruší dochádzku do školy z akýchkoľvek dôvodov v trvaní viac ako 3 dni.

Žiaci 5. – 9. ročníka a žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, majú povolený vstup do areálu a budovy školy výlučne v čase od 7:10 do 7:30 h - majú zakázané zdržiavať sa v skoršom čase pred budovou školy a vstupovať do budovy školy.

Žiak vstúpi do budovy školy s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami. Do školy si každý žiak prinesie prezuvky, 2 rúška zabalené v igelitovom vrecku, balíček papierových hygienických vreckoviek/utierok, toaletný papier, mydlo a každý deň čistý vypratý a vyžehlený uterák. Zo školských potrieb si v 1. deň prinesie žiacku knižku, poznámkový zošit, rysovacie pomôcky, farbičky, peračník, tyčinkové lepidlo, nožnice a v pondelok 22.júna učebnice a zošity/pracovné zošity z vyučovacích predmetov podľa tohto rozpisu:

 VI. tr.   SJL   MAT   ANJ 
 VII. tr.   MAT   CHEM   SJL 
 VIII. tr.   CHEM   FYZ   BIO 
 IX. tr.   DEJ   BIO   CHEM 

Celý rozpis predmetov na obdobie od 22.6.2020 do 29.06.2020 – pozri TU:pdf

Vzdelávací proces bude prebiehať v dňoch 22. – 29.06.2020 blokovo a bude využitý na:

  • zisťovanie stavu vedomostí a zručností žiakov,
  • precvičovanie učiva,
  • rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti,
  • rozvoj kreativity.

Škola zohľadňuje skutočnosť, že časť žiakov do školy nenastúpi. Takíto žiaci budú i naďalej vzdelávaní (do 29.júna 2020) tak ako doteraz, t.j. dištančnou formou. Škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie (besiedky, rozlúčky a pod.).

Režim dňa:

6:15 - 7:15    ranný klub len pre žiakov ŠKD z 1. – 4.roč. 
7:10 - 7:30   vstup do budovy školy pre žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD a pre žiakov 5. – 9. roč.
7:30 - 11:30   vyučovanie pre 1. – 5.roč., po ňom obed
7:30 - 12:00   vyučovanie pre 6. – 9.roč., po ňom obed
11:30 - 16:00   ŠKD pre prihlásených žiakov z 1. – 4.roč.

Po naobedovaní žiaci 5. – 9. roč. a žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, ihneď musia opustiť areál školy!

Rodičia môžu vstupovať do budovy školy len v nevyhnutnom prípade a na minimálny čas s rúškom na tvári a vydezinfikovanými rukami.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Čestné vyhlásenie pdf

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Nedostupný / vypnutý
Niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné, nakoľko máme výpadok servera školy