Úvod

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 7. – 11. apríla 2021 - platí pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) - platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh - v čase:

   - utorok 13. apríla 2021 - od 7:00 h do 8:00 h

   - streda 14. apríla 2021 - od 12:30 h do 14:00 h

   Zápis sa vzťahuje na každé dieťa, ktoré do 31.augusta 2021 dovŕši vek 6 rokov (t.j. narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015) a na dieťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky k 1.9.2021. Prosíme, aby ste sa vopred oboznámili s Podmienkami prijatia a informáciami o škole - TU:pdf

   Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického zápisu:

   Žiadame rodičov predškolákov, aby od 7.apríla 2021 najneskôr do nedele 11. apríla 2021 vyplnili elektronický formulár o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ (pozri nižšie). Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + obe strany občianskeho preukazu rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ.  Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného zápisu:

   Žiadame rodičov predškolákov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Protokole o zápise do 1.ročníka – (pozri nižšie) a priniesli ho osobne v čase:

- utorok 13.apríla 2021 - od 7:00 h do 8:00 h

- streda 14.apríla 2020 - od 12:30 h do 14:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do 1.ročníka ZŠ.   Ak nemáte možnosť tlačiť Protokol o zápise, dostanete ho v deň zápisu v škole, kde ho aj vyplníte.

 

Poznámky:

   a) V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o určení starostlivosti a práv rodičov.

   b) Ak uvažujete u dieťaťa o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok, tak rozhodnutie riaditeľky školy je podmienené doručením písomného odporúčania detského lekára a písomného odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Tieto dve odporúčania je rodič z dôvodu súčasnej pandemickej situácie povinný doručiť škole najneskôr 31.5.2021.

   c) Nezabudnite čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s respirátorom na ústach a nose a s vydezinfikovanými rukami. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Pri nedodržaní uvedených podmienok nebudete vybavení!

Ďakujeme za porozumenie.

Formulár pre elektronický zápis - TU: internet - bude prístupný 7. - 11.4.2021

Formulár pre osobný zápis - TU: pdf - bude prístupný 12. - 14.4.2021