Kontakt:  Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou
  Golianovo 60
  951 08  Golianovo
 Tel.: 037/658 11 92
 Vedúca ŠJ:  Erika Mistríková

Podmienky stravovania

Prihlasovanie na stravu:

 • Deti a  žiaci školy sa prihlasujú na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom písomnej Prihlášky na stravovanie (pozri Tlačivá), ktorú odovzdajú vopred vedúcej školskej jedálne.
 • V prihláške je potrebné vyznačiť spôsob platby a termín stravovania (od – do).
 • Na stravu je možné sa prihlásiť aj v inom termíne, t.j. kedykoľvek počas školského roka so súhlasom vedúcej ŠJ.
 • Deti, ktoré majú diétnu stravu musia priniesť doklad od špecializovaného lekára, nestačí od všeobecného lekára.

Odhlasovanie stravy – prerušenie  stravovania pri krátkodobej neprítomnosti:

 • Prerušenie stravovania môže vykonať len rodič (nie žiak!) telefonicky alebo osobne v školskej jedálni. (Neodhlasujte u triednych učiteľov. Takéto odhlásenie je neplatné.)
 • Odhlásenie na pondelok – piatok:  vždy 1 deň vopred.
 • Ak nestihnete odhlásiť stravu vopred podľa týchto pravidiel, tak môžete si ju prísť zobrať do obedára – platí to však  len v prvý deň neprítomnosti!

Odhlásenie stravy -  zrušenie stravovania:

 • Písomne vopred je potrebné odovzdať vedúcej ŠJ. Žiadosť o odhlásenie zo stravovania (pozri Tlačivá).

Stravné:

Deti MŠ:
Desiata 0,38€
Obed 0,90€
Olovrant 0,26€
Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   2,00€
 
Žiaci ZŠ:
Obed žiaci 1.- 4.roč. ZŠ 1,21€
Obed žiaci 5.- 9.roč. ZŠ 1,30€
Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   2,00€

(v zmysle VZN č. 2/2019)

Dotácia na stravu:

MŠ - predškoláci:

 • Dotácia na dieťa materskej školy sa vzťahuje na dieťa, ktoré do 1. 9. dovŕšilo 5 rokov veku a je predškolákom.
 • Dotácia na dieťa materskej školy je vo výške 1,20€ za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed. Tieto obidve podmienky musia byť splnené súčasne.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom v zmysle VZN č. 2/2019. Suma za obed od 1. 9. 2019 sa stanovuje: odesiata 0,38€, obed 0,90€, olovrant 0,26€ t.j. celková cena 1,54€. Dotácia je 1,20€. Rozdiel medzi dotáciou a finančným pásmom je 0,34 €,ktorý doplatí rodič dieťaťa za jeden odstravovaný deň.
 • V prípade, že sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu, neodobralo obed a NEBOLO ODHLÁSENÉ ZO STRAVY - nemá nárok na dotáciu 1,20€. V tomto prípade rodič musí zaplatiť za neodhlásenú stravu celú sumu.

ZŠ - žiaci:

 • Dotácia na žiaka základnej školy je vo výške 1,20€ za každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vzdelávacieho procesu v základnej škole (prítomný aspoň na 1 vyučovacej hodine) a súčasne odobral obed. Tieto obidve podmienky musia byť splnené súčasne.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom. Suma za obed od 1. 9. 2019 sa stanovuje:
  • I. stupeň 1,21€ - dotácia je 1,20€ - rozdiel medzi dotáciou a fin. pásmom je 0,01€, ktorý doplatí rodič dieťaťa za jeden odstravovaný deň,
  • II. stupeň 1,30 € - dotácia 1,20 € - rozdiel medzi dotáciou a fin. pásmom je 0,10 €, ktorý doplatí rodič dieťaťa za jeden odstravovaný deň.
 • V prípade, že sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu, neodobralo obed a NEBOLO ODHLÁSENÉ ZO STRAVY - nemá nárok na dotáciu 1,20€. V tomto prípade rodič musí zaplatiť za neodhlásenú stravu celú sumu.

Spôsob platby:

 • šekom alebo bankovým bezhotovostným prevodom (príkazom na úhradu) IBAN ŠJ:  SK 82 5600 0000 0008 5052 4003

Vydávanie stravy:

Každý deň počas školského vyučovania od septembra do júna.

Čas stravovania pre materskú školu:    desiata:  08:30 - 09:00
  obed: 11:30 - 12:00
  olovrant:  14:30 - 14:45
 
Čas stravovania pre základnú školu:    obed:  12:00 - 13:30

Strava sa nevydáva:

 • pri náhlom prerušení školského vyučovania na základe rozhodnutia riaditeľky školy,
 • počas vedľajších prázdnin (okrem MŠ, ak nie je prerušená prevádzka),  
 • počas letných prázdnin.