Základná škola s materskou školou sa nachádza v centrálnej časti obce Golianovo. Základná škola bola založená v r. 1965. Jeden právny subjekt s materskou školou tvorí od roku 2008. Je štátnou školou, zriaďovateľom je Obec Golianovo. Škola sa nachádza v tichom a príjemnom prírodnom prostredí.

Materiálne podmienky:
Základná škola pozostáva z dvojpodlažnej hlavnej budovy určenej pre vzdelávanie žiakov 1.- 9. ročníka. Disponuje deviatimi učebňami a dvoma odbornými učebňami – učebňou IKT a multifunkčnou učebňou na vyučovanie rôznych predmetov. Škola je kompletne zariadená moderným školským nábytkom spĺňajúcim hygienické a bezpečnostné kritériá. Každá učebňa je vybavená modernou IK technikou slúžiacou na výchovno-vzdelávaciu činnosť, prístup na vysokorýchlostný internet je možný v celom areáli školy. Zbierka učebných pomôcok je inovovaná, moderná a kompletná, zodpovedá súčasným potrebám výchovno-vzdelávacieho procesu. Na telovýchovné aktivity slúži multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, moderné detské ihrisko a telocvičňa vybavená klasickým telovýchovným náradím, aj potrebami na netradičné športy (napr. badmington, florbal, sálový futbal, softbal, stolný tenis, posilňovacie stroje a i.).
Materská škola je trojtriedna. Umiestnená je v samostatných budovách, zariadená moderným detským nábytkom spĺňajúcim ergonomické, estetické a bezpečnostné kritériá. Triedy sú vybavené množstvom hračiek, didaktických hier a IK technikou. Prevádzka je celodenná.
Súčasťou školy je aj školský klub detí s troma oddeleniami a školská jedáleň, ktorá poskytuje kvalitnú a zdravotne vyváženú stravu.

Vzdelávacie podmienky:
Cieľom základnej školy je zabezpečiť komplexné základné vzdelanie (základné trívium) s orientáciou na kvalitné vzdelávanie v cudzom jazyku od 1.roč. so zreteľom na komunikáciu, prácu s informačnými technológiami využiteľnými v praxi, vzdelávanie v oblasti spoločensko-vednej, športovej a umeleckej a vytváranie kvalitatívnych hodnôt pre región. Škola využíva vlastný server, ktorý slúži na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a vlastný systém e-learningového vyučovania Moodle.
Cieľom materskej školy je výchovné pôsobenie a vzdelávanie v oblasti predčitateľskej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pohybových aktivít, ľudových tradícií, anglického jazyka (v prípade záujmu rodičov) a interaktívneho vzdelávania.
Škola kladie vo výchove dôraz na morálne hodnoty a vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov. Zabezpečuje vzdelávanie aj pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (bez mentálneho postihnutia) a koncentrácie. Má k dispozícii aj služby interného školského špeciálneho pedagóga. Vykonáva každoročnú depistáž predškolákov a profesijnú depistáž u deviatakov prostredníctvom odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Výchovno-vzdelávací proces spestruje inovatívnymi edukačnými metódami.
Vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí si zvyšujú svoju hodnotu aj sústavným kontinuálnym vzdelávaním a uplatňovaním efektívnych metód a foriem práce.