Kontakt

Názov:                 Základná škola s materskou školou

Adresa:                Golianovo 60

                           951 08 Golianovo

                           Slovenská republika

Právna forma:   rozpočtová organizácia

IČO:                 37865251

DIČ:                 2021649608

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN:  SK51 5600 0000 0008 5052 0002

                            Prima banka Slovensko, a.s.,IBAN - Školská jedáleň:  SK 82 5600 0000 0008 5052 4003

Tel.č.:                   +421 37 658 11 63 - kancelária školy

         037 / 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda)

         0911 844 520     - materská škola (III.trieda)

                            037 / 658 11 92  - školská jedáleň

Pracovná doba v kancelárii školy:

-          v dňoch školského vyučovania:                Pondelok, Utorok, Štvrtok          7:00 – 15:00

                                                                    Streda                                      7:00 – 16:00    

                                                                    Piatok                                      7:00 – 14:00   

-          počas školských prázdnin:                       podľa osobitného režimu

Štatutár:                   PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy

Webové sídlo:           www.zsgolianovo.eu

e-mail:                     zsgolianovo (at)gmail.com

Zriaďovateľ:              Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo

GPS súradnice školy:    48° 16' 18" N    - severne

                                  18° 11' 28" E    - východne