Úvod

Oznamujeme, že podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 07. – 10. mája 2021 - platí  pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) - platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh - v čase:

   - utorok 11.mája 2021 - od 7:00 h do 10:00 h

   - streda 12.mája 2021 - od 8:00 h do 11:00 h

Prosíme, aby ste sa vopred oboznámiliPodmienkami prijímania a informáciami o škole - TU:pdf

Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1. Postup elektronického podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby od 7. mája 2021 do 10. mája 2021 vyplnili elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Nájdete ho TU: internet(https://msgolianovo.edupage.org/register/). Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + 1. a 2. strana občianskeho preukazu rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy.   Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. Ak budú všetky údaje správne zadané, nemusíte chodiť osobne do školy. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2. Postup osobného podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy – nájdete ju TU:pdf (prístupná bude od 10.mája) a priniesli ju osobne v čase:

- utorok 11.mája 2021 - od 7:00 h do 10:00 h

- streda 12.mája 2021 - od 8:00 h do 11:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy.   Ak nemáte možnosť tlačiť Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, dostanete ju v deň osobného podávania žiadostí v škole, kde ju aj vyplníte.

Poznámky:

a) V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o určení starostlivosti a práv rodičov.

b) Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje (ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, tak dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt). Tlačivo Potvrdenie o zdravotnom stave (poskytne ho škola v prípade kladného rozhodnutia o prijímaní).

c) Nezabudnite presne/čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s respirátorom na ústach a nose a s vydezinfikovanými rukami. Pri vstupe do budovy školy sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 alebo potvrdením o platnej výnimke (podľa vyhl. č.187/2021 V.v.). V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení! Ďakujeme za porozumenie.