Úvod

Na rokovaní Bezpečnostnej rady okresu Nitra s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre, ktoré sa konalo v sobotu 6. februára 2021, bolo prijaté uznesenie, na základe ktorého materské a základné školy v okrese Nitra od pondelka 8. februára 2021 do odvolania neobnovujú svoju prevádzku.

Základná škola s materskou školou v Golianove bude od pondelka 8. februára pracovať v rovnakom režime, ako tomu bolo doteraz do 5. februára: žiaci 1. – 9.roč. sa naďalej učia dištančne (z domu); materská škola a školský klub detí slúži len pre kritickú infraštruktúru.

(Čerpanie pandemickej OČR zostáva v platnosti.)