Úvod

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca.“

Z uvedeného vyplýva, že materské a základné školy sú povinné zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

  1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
  2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (RÚVZ alebo riaditeľom školy),
  3. ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa/žiaka.

Túto povinnosť majú školy vykonávať po uplynutí každého mesiaca. Údaje slúžia pre potreby sociálnej poisťovne.

       Na základe uvedeného škola žiada rodičov, aby vo vlastnom záujme bezodkladne oznamovali triednemu učiteľovi, či ide o neprítomnosť dieťaťa/žiaka z dôvodu uvedeného v bode a) a c), pretože o nej nemá informácie. V opačnom prípade sa rodič vystavuje možnému riziku nepreplatenia ošetrovného, ak oň bolo požiadané.

Na základe tohto nariadenia je dochádzka žiakov evidovaná dvoma spôsobmi:

  1. V edupage evidujeme fyzickú prítomnosť žiakov v škole pre sociálnu poisťovňu podľa „pípnutia“, čiže žiaci sú neprítomní
  2. V teamsoch evidujeme prítomnosť žiakov na on line vyučovaní pre potreby klasifikácie žiakov.