Úvod

Žiaci 5.- 9. roč. základnej školy sa od pondelka 26. okt. 2020 do odvolania budú vzdelávať dištančne, t.j. doma. Táto forma vzdelávania je povinná pre všetkých žiakov 2.st. ZŠ. (v zmysle rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR z 23.10.2020 pod č. 2020/17949:1A1810).

Žiaci 1. – 4. roč. základnej školy sa budú vzdelávať bez zmeny prezenčne (tak ako doteraz – v škole). Dochádzka žiakov 1.st. ZŠ na vyučovanie do školy je povinná pre všetkých žiakov. (Upozornenie: žiaci IV.tr. až do odvolania zostávajú ešte z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení stále doma, pokyny na domáce vzdelávanie majú zadávané prostredníctvom Edupage. Po skončení týchto opatrení sa vrátia k prezenčnej forme vzdelávania).

Úsek materskej školy pracuje bez obmedzenia okrem 30. októbra, 2., 6. a 9. novembra 2020. V týchto dňoch je prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu prevádzkových a protiepidemických opatrení.

Úsek školského klubu detí pracuje bez obmedzenia tak ako doteraz.

Rodičia sú povinní každý deň sledovať web školy (kvôli zverejňovaniu dôležitých informácií).

Jesenné prázdniny – zmena (v uvedené dni sa v 1. – 9. roč. ZŠ nevyučuje):

30. október 2020 (piatok)

2. november 2020 (pondelok)

6.november 2020 (piatok)

9.november 2020 (pondelok)

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať u žiakov 5. – 9.roč. základnej školy nasledovne:

-          Pre zjednotenie dištančných prostriedkov vzdelávania bude preberané učivo s domácou úlohou a prípadnými ďalšími prílohami zverejňované na Edupage.

-          On-line vyučovacie hodiny (SJL, ANJ, MAT, FYZ, CHEM, GEO, BIO, OBN, DEJ, NAV, ETV) budú prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (TU!internet - vpravo hore prekliknite miesto STÁLY ROZVRH - Dištančný rozvrh) cez aplikáciu Microsoft Teams. Úlohy na niektoré predmety (HUV, VYV, TECH, TŠV, INF) budú zadávané na Edupage bez on-line vzdelávania. Časový rozvrh on-line vyučovania:

1.hodina    7:30 - 8:30
2.hodina    8:40 - 9:40
3.hodina    9:50 - 10:50
4.hodina    11:00 - 12:00
5.hodina    12:10 - 12:55

Pozn.: Kvôli prepojeniu vyučovania 1. a 2.st. (učitelia 1. st. učia aj na 2. st. a učitelia 2. st. učia aj na 1. st.) je upravené vyučovanie aj na 1. st. (pozri upravený rozvrh hodín). Časový rozvrh je platný pre všetky ročníky ZŠ.

-          Heslá k Edupage a Microsoft Teams boli poskytnuté každému žiakovi na začiatku septembra. Žiaci v mesiacoch september a október boli na vyučovacích hodinách pripravovaní na dištančné vzdelávanie po praktickej stránke, precvičovali si jednotlivé postupy potrebné k tejto forme vzdelávania.

-          Táto forma vzdelávania je povinná pre všetkých žiakov 2.st., rovnako je povinné aj vypracovávanie úloh, ktoré budú zadávať vyučujúci. Na základe výsledkov domácej práce budú žiaci aj hodnotení.

-          Po prieskume v mesiaci september a október, ktorý súvisel s možnosťami pripojenia domácností žiakov na internet, môže naša škola využívať elektronické dištančné vzdelávanie. Žiaci, ktorí nemajú túto možnosť (triedni učitelia majú o nich informáciu), budú dostávať úlohy v tlačenej podobe - pedagogická asistentka im ich vloží do poštovej schránky doma 26.X., 3.XI., 10.XI., 16.XI. a 23.XI.2020 medzi 9:00 – 10:00 h (ak nebude dohodnuté inak). Žiaci budú mať povinnosť počas týždňa zadania vypracovať podľa pokynov vyučujúcich a pripraviť ich na odovzdanie pedagogickej asistentke v čase medzi 10:00 – 11:00 h v dňoch 29.X., 5.XI., 13.XI., 20.XI. a 27.XI.

-          Rodičia sú povinní zabezpečiť dostupnými možnosťami kontrolu nad dištančným vzdelávaním svojho dieťaťa (včasné pripájanie sa na on-line hodiny, učenie sa, vypracovávanie úloh).

-          Počas dištančného vzdelávania žiaci 2.st. nemajú povolené stravovať sa v ŠJ.

-          Technická podpora: Ing. Jozef Ďurina - durinaj(at)zsgolianovo.eu  / (at) = @

-          Špeciálno-pedagogická podpora: PaedDr. Helena Klundová - klundovah(at)zsgolianovo.eu  / (at) = @

-          Komunikácia so školou výlučne elektronicky:

-          prostredníctvom triednych učiteľov,

-          telefonicky (037/658 11 63),

-          e-mailom: zsgolianovo(at)gmail.com  / (at) = @

               Prosíme rodičov, aby si aj v tejto zložitej dobe zachovali ústretovosť v komunikácii a boli nastavení na pozitívnu spoluprácu. Ďakujeme.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia dodržať platné protiepidemické opatrenia (rúško prekrývajúce nos a ústa - odstup - dezinfekcia rúk).