Úvod

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod sp. zn. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020 upozorňujeme na povinnosť:

- nosiť rúško (musí byť prekrytý nos i ústa):

 • v exteriéri aj interiéri školy – platí pre všetkých žiakov 1. – 9. roč. ZŠ (aj počas vyučovacích hodín), ich rodičov, zamestnancov školy a iné osoby s povoleným vstupom so súhlasom riaditeľky školy
 • v exteriéri a pri premiešavaní skupín v interiéri – pre deti MŠ.

Výnimka (nenosiť rúško) platí pre:

 • deti MŠ vo svojich triedach.

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov veku dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch aj v interiéroch budov s rúškom (prekrytím horných dýchacích ciest).

Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu pod č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.10.2020 s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania sa:

 • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie,
 • v šk.r. 2020/21 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:
 1. výlety a exkurzie,
 2. športové výcviky a školské športové súťaže,
 3. pobyty a aktivity v škole v prírode,
 4. kurzy na ochranu života a zdravia,
 5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
 6. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Škola neposkytuje fyzickým a právnickým osobám telocvičňu ani iné vnútorné priestory na prenájom.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa navštevujúceho materskú školu a žiaka navštevujúceho základnú školu. Obmedzenia vstupu pre rodičov sú nezmenené (pozri pokyn nižšie z 30.09.2020).

Na komunikáciu so školou slúži výlučne kontakt:

-  telefonický (037/658 11 63),

-  e-mailový (zsgolianovo(at)gmail.com),

- elektronický – Edupage alebo Office 365 (s triednym učiteľom).