Úvod

Rodič je povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf ! Toto vyhlásenie musí žiak odovzdať ihneď pri vstupe do budovy školy službu konajúcemu pedagógovi. Inak sa nemôže zúčastniť vzdelávania.