Úvod

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia pod sp. zn. OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020 a podľa aktualizovaných usmernení MŠVVaŠ SR riaditeľka školy upozorňuje na dodržiavanie týchto kritérií:

-          Povinnosť nosiť rúško:

 1. v exteriéri – platí pre všetky deti MŠ, všetkých žiakov ZŠ, ich rodičov, zamestnancov a iné osoby,
 2. v interiéri – platí pre:
 • žiakov 5. – 9. roč. ZŠ vo všetkých vnútorných priestoroch, aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu vo vlastných triedach,
 • žiakov 1. – 4. roč. ZŠ a deti MŠ pri pohybe v spoločných priestoroch (okrem vlastnej triedy),
 • všetky deti MŠ a všetkých žiakov ZŠ v prípade, keď dochádza k premiešavaniu tried/oddelení,
 • zamestnancov školy,
 • osoby s povoleným vstupom so súhlasom riaditeľky školy.

Napriek tomu, že žiaci 1.st. ZŠ a deti MŠ nemajú povinnosť nosiť rúško vo svojej triede, uvítame, ak ho budú nosiť (kvôli ochrane zdravia pedagógov).

-          Zákaz vstupu rodičom do budovy ZŠ aj MŠ – trvá naďalej do odvolania. Rodičia žiakov ZŠ a detí MŠ sa nesmú neprimerane dlho zdržiavať vo vstupnej chodbe ZŠ a šatni MŠ. Do týchto priestorov vstúpia len na nevyhnutne potrebný čas.

-          Dodržiavať odstupy na 2 m v prípade zhromaždenia sa viacerých osôb v jednom čase a mieste.

-          Dezinfikovať si ruky pri vstupe do budov školy.

-          Žiaci majú zákaz zdržiavať sa v škole v mimovyučovacom čase.

-          Príchod žiakov na vyučovanie:

 • žiaci 1.st. ZŠ, ktorí navštevujú ŠKD: 6:15 – 7:10 h do ranného klubu,
 • žiaci 1.st. ZŠ, ktorí nenavštevujú ŠKD a žiaci 2.st. ZŠ: 7:10 – 7:25 h – po prezutí idú žiaci hneď do tried, nezdržiavajú sa na chodbách (upozorňujeme, že títo žiaci nebudú vpustení do pavilónu skôr, ako je uvedené).

-          Rodič je naďalej povinný:

 • bezodkladne oznamovať triednemu učiteľovi nariadenú karanténu v rodine žiaka/dieťaťa, ochorenie alebo podozrenie na ochorenie COVID-19 v rodine žiaka/dieťaťa alebo samotného dieťaťa/žiaka (za týchto podmienok je dieťa/žiak zo školy vylúčené/ý) ,
 • zabezpečiť denne pre svoje dieťa min. 2 rúška, papierové vreckovky a čistý opraný uterák,
 • predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf (pre iný formát pozri Tlačivá),
 • pri prerušení dochádzky žiaka/dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (ospravedlnenku od lekára),
 • neposielať do školy (ZŠ aj MŠ) dieťa s príznakmi ochorenia (zažívacie problémy, hnačka, vracanie, teplota, kašeľ, zahlienenie bakteriálneho pôvodu, zápal spojiviek a i. ).
 • Pravidelne sledovať web školy, internetovú žiacku knižku, oznamy na vstupoch do školy.

-          Rodič má právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodu ochorenia (okrem ochorenia na COVID-19) v trvaní max. 5 po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) – bez lekárskeho ospravedlnenia.

-          Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia bez ohľadu na farbu semaforu školy sa nebudú organizovať školy v prírode, kurzy lyžovania, plávania, korčuľovania, kultúrne, umelecké a iné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu, akadémie. Zasadnutia rady rodičov, zasadnutia rady školy, rodičovské združenia budú realizované výlučne dištančnou formou – elektronickou cestou, príp. formou oznamov v žiackej knižke.

-          Hodiny telesnej výchovy sa budú realizovať mimo telocvične len teoretickou formou (príp. formou vychádzok). Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa žiaci odievali primerane poveternostným podmienkam.

-          Deti MŠ budú vykonávať telovýchovné činnosti len mimo tried a telocvične formou vychádzok. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa deti odievali primerane poveternostným podmienkam.

-          Žiaci počas prestávok nevychádzajú z tried a nezdržiavajú sa ani na chodbách a toaletách.

-          Záujmové vzdelávanie (krúžky) sa nekonajú až do odvolania (výnimku majú len žiaci 9.roč.).

 

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19.

Uvedené protiepidemické podmienky sa aktualizujú podľa pokynov Hlavného hygienika SR, RÚVZ, MŠVVaŠ a krízového štábu. Platia vždy do vydania nových pokynov.